Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vedenie a organizačná štruktúra
Print Mail PDF TW FB WA

Vedenie a organizačná štruktúra

Posledná aktualizácia: 16.05.2024 | Počet zobrazení: 151542

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Jeho postavenie upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Úrad plní úlohy podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a úlohy stanovené ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Úlohy štátnej štatistiky okrem ústredia v Bratislave zabezpečuje aj osem krajských pracovísk Štatistického úradu SR so sídlom v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove.

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda úradu.

Úrad sa člení na funkčné útvary, na odborné sekcie a spomenuté krajské pracoviská.

Vyjadrením uznania kvality práce vo sfére štátnej štatistiky bolo udelenie certifikátu kvality podľa normy ISO 9001, ktoré dostal úrad v novembri 2006 a odvtedy dvakrát potvrdil recertifikačným auditom (2009, 2012).

Úrad je zriaďovateľom príspevkovej organizácie INFOSTAT - Inštitút informatiky, ktorá na základe každoročne uzatváraných kontraktov so Štatistickým úradom SR rieši výskumno-vývojové úlohy štátnej štatistiky.


/wps/portal/ext/aboutus/structure Vedenie a organizačná štruktúra Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720E3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Vedenie a organizačná štruktúra