Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS
Print Mail TW FB WA

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Posledná aktualizácia: 20.05.2022

LOGO

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Kód projektu:
311071BGP1
Názov projektu:
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS
Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:
437 233,80 €
Dátum účinnosti zmluvy o NFP:
03.02.2022
Zmluva:
Zmluva

Stručný popis projektu:
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) v čo najväčšej miere prispôsobil požiadavky na riadenie kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 69/2018 Z. z.“) a uskutočnil aplikovanie opatrení v súlade s jeho Vyhláškou č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „Vyhláška č. 362/2018 Z. z.“).

Cieľom projektu je realizácia opatrení, ktoré zvýšia úroveň kybernetickej bezpečnosti informačných systémov a sietí ŠÚ SR.

Dôvodom nezhodného stavu ŠÚ SR voči požiadavkám Zákona č. 69/2018 Z. z.  a Vyhlášky č. 362/2018 Z. z.,  je práve rozsiahla a komplikovaná infraštruktúra a informačné prostredie, v ktorom prebieha mnoho zmien v úrovniach redizajnu infraštruktúry a IS. Vďaka komplexnosti takéhoto prostredia sú veľmi vysoké požiadavky na investície pre zavedenie príslušných technických opatrení.

Identifikované problémy je potrebné riešiť  prostredníctvom technických nástrojov na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

Hlavné ciele projektu pre zlepšenie kybernetickej bezpečnosti v prostredí ŠÚ SR je možné zabezpečiť prostredníctvom vybraných technológií. Miestom realizácie projektu bude ústredie ŠÚ SR so sídlom Lamačská cesta 3/C, Bratislava, s dopadom na všetky krajské pracoviská na celom území SR.

Hlavné aktivity: Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v organizácii.

Jednotlivé verejné obstarávania budú realizované tak, aby v čo najväčšej možnej miere pokryli priority riešení na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, ktoré pre ŠÚ SR prevažne vyplynuli z auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorý bol realizovaný v máji 2021.

V roku 2020 ŠÚ SR  potvrdil úroveň informačnej bezpečnosti úspešným vykonaním certifikačného auditu SMIB podľa ISO 27001:2013 a v rámci stratégie plánuje rozvíjať systém kontinuity obchodných činností podľa ISO 22301.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Rozvoj%20governance%20a%20%C3%BArovne%20informa%C4%8Dnej%20a%20kybernetickej%20bezpe%C4%8Dnosti%20v%20podsektore%20VS Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS Z6_VLP8BB1A0G1A60QFA2M9JKJVS1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS