Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konzultácie s podnikateľmi
Print Mail PDF TW FB WA

Konzultácie s podnikateľmi

Posledná aktualizácia: 22.12.2023 | Počet zobrazení: 81474

Zverejnenie informácie o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi

Podľa časti 5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, schválenej vládou Slovenskej republiky, Štatistický úrad SR zverejňuje informáciu o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi, ak Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo o potrebe vykonania konzultácií vychádzajúc z predpokladu významných vplyvov na podnikateľské prostredie najmä s ohľadom na čiastkové vplyvy obsiahnuté v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v rámci Doložky vybraných vplyvov a z odporúčaní zástupcov podnikateľských zväzov a združení.

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácii s podnikateľskými subjektmi

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 01. decembra 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledujúcej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „JM“):

Gestor právneho predpisu: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023.

Lokalizácia: § 1 a príloha č. 1.

Špecifikácia:

  • Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: ---
  • Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na Slov-Lexe: ---
  • Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: ---

Kalendárny polrok zaradenia regulácie do Registra: I. 2023

Povinnosť vykonať ex post v kalendárnom polroku: II. 2023

Číslo regulácie: 47

Dôvod zaradenia do registra: JM 10.3 písm. d)

Možný problém regulácie vyplývajúci zo znenia podnetov z podnikateľského prostredia: Štatistické dáta, ktoré vyžaduje od spravodajských jednotiek (podnikateľských subjektov) v rámci výkazov 1103 Náklady práce 9. 9.1 ÚNP 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce a 1102 Práca 6. 6.1 Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci, sú k dispozícií v Sociálnej poisťovni, preto by nemali byť predmetom štatistického zisťovania.

Stručný opis regulácie: Štátne štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku na trojročné obdobie. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou najneskôr 60 dní pred jeho účinnosťou. Program štátnych štatistických zisťovaní sa zostavuje tak, aby sa vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôležité a potrebné, a ďalej, aby sa štátne štatistické zisťovania vykonávali hospodárne, bez duplicity a s účelným využitím administratívnych zdrojov údajov a zabezpečilo získavanie údajov a informácií na kvalitnej a porovnateľnej úrovni.

Predbežné stanovisko gestora právneho predpisu: Obidva štatistické výkazy (Práca 2-04 a ÚNP 1-01) sú určené na zber údajov, ktoré sú vyžadované Európskym štatistickým systémom. Štatistický úrad Slovenskej republiky spracovaním a poskytovaním týchto údajov plní medzinárodné záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z príslušných nariadení Európskej únie. Prostredníctvom výkazu ÚNP 1-01 je pre potreby monitorovania na úrovni Európskej únie zisťovaná úroveň a štruktúra všetkých výdavkov zamestnávateľov v súvislosti so zamestnávaním pracovných síl.

Na základe údajov z výkazu Práca 2-04 sú vypočítavané popri kľúčových ekonomických indikátorov Európy (napr. štvrťročné indexy nákladov práce, štvrťročná štatistika voľných pracovných miest) aj kľúčové makroekonomické indikátory o vývoji miezd a zamestnanosti na Slovensku. Príkladom je priemerná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá je referenčnou hodnotou, na ktorú je naviazaný výpočet ďalších sociálnych indikátorov ustanovený v právnych predpisoch Slovenskej republiky. Výstupy sú poskytované medzinárodným organizáciám, orgánom štátnej správy (napr. Národná banka Slovenska, ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), analytickým inštitúciám, odbornej aj širokej verejnosti.

V prípade ÚNP 1-01 aj Práca 2-04 neexistuje v Slovenskej republike alternatívny zdroj, z ktorého by bolo možné získavať požadované údaje. Predmetné údaje nie je možné v súčasnosti získať napr. z databáz Sociálnej poisťovne ani iného správcu administratívnych zdrojov údajov. Databázy Sociálnej poisťovne neobsahujú väčšinu údajov, ktoré je potrebné získavať prostredníctvom uvedených zisťovaní. Zavedením elektronického zberu bolo dosiahnuté zníženie administratívneho zaťaženia spravodajských jednotiek. V roku 2022 prostredníctvom modifikovaného Štvrťročného výkazu o práci Práca/B 2-04 spravodajská povinnosť v populácii malých podnikov úplne zanikla cca 6 000 spravodajským jednotkám z celkového počtu 15 000 spravodajských jednotiek.

Forma verejných konzultácií: Verejné konzultácie sa uskutočnia formou elektronickej výmeny informácií.

Záujemca o konzultácie osloví Štatistický úrad Slovenskej republiky formou vyplneného dotazníka (RTF - 100 kB), ktorý je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený na webovom sídle úradu (https://slovak.statistics.sk) v sekcii O nás v záložke Legislatíva-Materiály na pripomienkové konanie.

Vyplnený dotazník (RTF - 100 kB) zašle na email: bokol.viliam@statistics.sk.

Termín ukončenia verejnej ex post konzultácie: 31. 12. 2023.

Kontaktná osoba: Viliam Bokol, 02 502 36 238.


/wps/portal/ext/aboutus/legislation/comments Konzultácie s podnikateľmi Z6_VLP8BB1A00S960A85QJJ7O3HQ2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Legislatíva /Konzultácie s podnikateľmi