Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Rekonštrukcia budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici
Print Mail TW FB WA

Rekonštrukcia budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici

Last update: 28.02.2024

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Názov projektu:
Štatistický úrad Slovenskej republiky - Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici – rekonštrukcia budovy

Termín realizácie projektu:
03/2022 – 12/2023

Výška NFP:
1 570 375,45 EUR  

Prioritná os:
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ:
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód projektu:
310041BNL2

 

Popis: 

Predmetom realizácie projektu sú práce na celoplošnom zateplení obvodového plášťa, strechy, podlahy nad vonkajším priestorom a podlahy nad nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere), výmena svietidiel zabezpečujúcich úsporu elektrickej energie, rekonštrukcia existujúcej kotolne, inštalácia slnečných kolektorov na prípravu TV a inštalácia slnečného fotovoltaického lokálneho zdroja, ktorý bude umiestení na streche budovy, modernizácia existujúceho výťahu.

Cieľom projektov je realizácia opatrení technického riešenia na zníženie energetickej náročnosti budov na základe vykonaných Energetických auditov (ďalej EA), ktorých predmetom bolo zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností auditovanej budovy, zistenie potenciálu úspor energie a návrh opatrení. EA preukázal, že v auditovanej budove sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, a to hlavne v znižovaní tepelných strát budov. Stavebné úpravy na zníženie spotreby energie vychádzajú z doporučení EA.

Projekt na základe jeho realizácie prispieva k plneniu cieľa úspory energie podľa smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Implementáciou projektu  bude zabezpečené: - zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy Štatistického úradu SR a - zníženie spotreby energie pri jej prevádzke. Projekt je komplexným riešením úspor energie zabezpečeným kombináciou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií spolu s modernizáciou vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody a osvetlenia s dosahovaným znížením potreby energie na úroveň budovy s ultranízkoenergetickou potrebou energie.

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty kritéria pre budovu verejnej správy a to dosiahnutím - energetickej hospodárnosti s potrebou energie pre kategóriu administratívnej budovy v energetickej triede A0.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na:

www.siea.sk
www.op-kzp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk 


Zmluvy  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

  • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
  • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Kvalita%20%C5%BEivotn%C3%A9ho%20prostredia/Rekon%C5%A1trukcia%20budovy%20%C5%A0%C3%9A%20SR%20v%20Banskej%20Bystrici Rekonštrukcia budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici Z6_VLP8BB1A0G8N0060OIQL1014C2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Kvalita životného prostredia /Rekonštrukcia budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici