Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe
Print Mail TW FB WA

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Last update: 30.09.2022

 

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Názov projektu:
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Miesto realizácie projektu:
celé územie Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu:
10/2018 - 05/2021

Výška NFP:
2 206 752,41 EUR

Prioritná os:
1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Špecifický cieľ:
1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kód projektu:
314011M115

 

Opis projektu:

Štatistický úrad Slovenskej republiky je národnou štatistickou inštitúciou zodpovednou za koordináciu štatistických zisťovaní na úrovni národného štatistického systému. Táto rola vyplýva z článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 223/2009 o európskej štatistike a definuje koordináciu všetkých činností v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni. Na národnej úrovni je táto kompetencia definovaná §5 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, kde Štatistický úrad SR vystupuje ako koordinátor národného štatistického systému. Štatistický úrad SR túto rolu zabezpečuje na úrovni tvorby programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorý vypracúva v kooperácii s nasledovnými povinnými osobami. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike úrad zverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje zoznam povinných osôb v NŠS (tento zoznam sa môže počas trvania projektu meniť).

Zoznam orgánov tvoriacich Národný štatistický systém SR

Projekt zberu a spracovania štatistických údajov má adresovať požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického zisťovania, ktoré umožní zjednotenie procesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov.

Projekt je rozdelený na dve etapy/časti, podľa metodiky na čerpanie fondov EÚ pre obdobie 2014-2020. Etapa I detailne zmapuje a navrhne optimálne procesy pre zber štatistických údajov vo Verejnej správe v rámci operačného programu Efektívnej verejnej správy a na základe výstupov tejto časti bude implementovaný informačný systém, ktorý bude uvedené procesy podporovať a poskytovať nástroj pre definované povinné osoby na výkon štatistických zisťovaní v ich kompetencii.

Výstupy etapy I (Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo Verejnej správe) projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude prepoužiteľná všetkými povinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré budú povinné osoby v rámci výkonu štatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožní Štatistickému úradu SR aktívnejšie koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. Súčasťou projektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne ukotvenie.

Po realizácii návrhu procesov zberu štatistických údajov vo Verejnej správe v rámci etapy I, bude spustená realizácie etapy II projektu, ktorá bude implementovaná ako samostatný projekt v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II). Účelom má byť vytvorenie spoločného zdieľaného komponentu na výkon štátnych štatistických zisťovaní dostupným ako služba pre povinné osoby v rámci NŠS a pre inštitúcie disponujúce administratívnym zdrojom podľa Prílohy č. 3 k vyhláške č. 291/2014 Z. Z..

 

Ciele pre vybudovania zdieľaného komponentu pre NŠS sú nasledovné:

 • zjednotenie platformy pre zber, spracovanie štatistických údajov a poskytovanie štatistických produktov,
 • harmonizované riadenie metadát a paradát a zavedenie štandardov pre prípravu, zber, spracovanie a poskytovanie štatistických údajov,
 • zavedenie nástrojov koordinácie a monitoringu výkonu štátnych štatistických zisťovaní,
 • zavedenie multikanálového zberu štatistických údajov,
 • vybudovanie nových rozhraní pre získavanie údajov z alternatívnych zdrojov (napr. Big Data, Scanner data a pod.) a zvýšenie zapojenia administratívnych zdrojov pre zníženia administratívnej záťaže spravodajských jednotiek dodržiavaním princípu jeden krát a dosť v maximálnej možnej miere,
 • zavedenie spoločného dátového skladu štatistických údajov pre prepoužitie inými povinnými osobami s dodržaním princípu ochrany dôverných štatistických údajov,
 • zvýšenie kvality štatistických údajov v rámci NŠS,
 • jednotná forma prezentácie,
 • zvýšenie dostupnosti štatistických údajov vo formáte open data.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Projekt Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe je realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

 • Analýza regulácie
 • Analýza procesov a existujúcich procesných modelov
 • Návrh optimálneho procesného modelu
 • Vytvorenie procesnej dokumentácie pre povinné osoby Národného štatistického systému
 • Testovanie vytvorenej procesnej dokumentácie vo väzbe na optimálny procesný model
 • Implementácia procesnej dokumentácie pre povinné osoby v rámci Národného štatistického systému
 • Návrh na úpravu regulácie
 • Návrh funkčných a nefunkčných požiadaviek pre jednotný informačný systéme na získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme
 • Školenia a workshopy


/wps/portal/ext/aboutus/OPEPA/Reform Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0J63 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_Disbursement of funds from the EU - OP EPA /no_reform