Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Posledná aktualizácia: 13.03.2019

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytové priestory:

V Košiciach, na Werferovej 3, o celkovej ploche 188,74 m2 (10 miestností), zapísané na LV č. 14078, k. ú. Južné mesto, na parcele č. 534/4, súpisné č. 2246.

 

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

5. poschodie:           kanc. plocha v m2
Kancelária č. 518 18,87 m2
Kancelária č. 519 16,05 m2
Kancelária č. 520 18,12 m2
Kancelária č. 521 21,37 m2
Kancelária č. 523 40,21 m2
Kancelária č. 524 37,51 m2
Plocha celkom 152,13 m2

 

Suterén:                  plocha archívu v m2
Miestnosť č. 014 24,11 m2
Miestnosť č. 015 5,12 m2
Miestnosť č. 016 5,88 m2
Miestnosť č. 017 1,50 m2
Plocha celkom 36,61 m2


  • minimálna výška nájomného je  13,00 €/m2/rok za kanceláriu a 7,00 €/m2/rok za archív,
  • prevádzkové náklady budú fakturované mesačne, podľa skutočných nákladov na budovu a percentuálneho podielu prenajatej plochy a podľa počtu osôb,
  • informácie na tel. 055/6410250 – Ing. Ivasenková.


Kancelárske miestnosti 519 – 521 možno prenajať len ako celok (nie jednotlivo), ostatné kancelárie možno prenajať aj jednotlivo.

Archívne priestory 014 – 017 možno prenajať len ako celok (nie jednotlivo).

Ponuky zasielajte do 12 dní od dátumu zverejnenia ponuky. Záujemcov, ktorí zašlú ponuky, pozývame na vyhodnotenie, ktoré sa koná dňa 27. 3. 2019 o 10:00 hod. v budove ŠÚ SR na Werferovej 3 v Košiciach.


Všeobecné podmienky prenájmov:

Prenájom je možné realizovať najskôr odo dňa, nasledujúceho po zverejnení nájomnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú – max. 5 rokov. Prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájomného. Prenajaté kancelárske priestory je možné využívať len na administratívne účely a činnosti s nimi súvisiace, nie však na účel, kedy nájomca vybavuje denne množstvo stránok. Účel využitia nesmie byť v rozpore s užívaním stavby. Obhliadka priestorov je možná  po dohode na uvedenom tel. čísle. Pri hodnotení ponúk bude mať prioritu ponuka s najvyššou cenou. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s uvedením mena/názvu záujemcu s označením „NEOTVÁRAŤ - PRENÁJOM“ do 12 dní od dátumu zverejnenia ponuky na adresu:

  • Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, Werferova 3, 040 11 Košice.

Posledný termín na doručenie ponúk je  25. 3. 2019 do 14:00 hod.

 

Vaša ponuka musí obsahovať:

  • počet miestností, príp. plochu, o ktorú máte záujem,
  • výšku ročného nájomného v €/m2, ktorú ponúkate,
  • akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov,
  • účel, na ktorý budete priestory používať.

Upozorňujeme, že v prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.

/wps/portal/ext/aboutus/economy/temporarily.surplus Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0293 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu