Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Materiály na pripomienkové konanie

Materiály na pripomienkové konanie

Posledná aktualizácia: 15.04.2021

Právne predpisy

Materiál: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Dátum konca MPK: 13.11.2020

Materiál je dostupný na Portáli Slov-Lex:  LP/2020/482

Materiál: Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania

Dátum konca MPK: 28.10.2020

Materiál je dostupný na Portáli Slov-Lex:  LP/2020/478

Materiál: Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Dátum konca MPK: 02.11.2020

Materiál je dostupný na Portáli Slov-Lex:  LP/2020/453

Predbežné informácie

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 31. augusta 2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/177

Predbežné informácie

Materiál: Pripravovaný právny predpis Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 24. júla 2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/131

Predbežné informácie

Materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 20. júla 2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/128

 

Predbežné informácie

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 26. júna 2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/87

 

Predbežné informácie

Pripravovaný materiál: Návrh riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATU - Inštitútu informatiky a štatistiky.

Podnet: Úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 592 zo 4. decembra 2019 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím procesu optimalizácie priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu – Inštitútu informatiky a štatistiky „predsedovi Štatistického úradu Slovenskej republiky predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Návrh riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATU - Inštitútu informatiky a štatistiky vypracovaného podľa prílohy tohto uznesenia do 31. januára 2020.“.

Základné ciele materiálu: Cieľom materiálu je odporúčanie najvhodnejšej alternatívy riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky sídliacich na Miletičovej ul. č. 3 a Hanulovej ul. 5/c v Bratislave a jeho príspevkovej organizácie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky na Leškovej ul. č. 16 v Bratislave pre vládu Slovenskej republiky.
Odporúčanie bude výsledkom právnej analýzy riešení priestorovej situácie, identifikovania vhodných nehnuteľností pre potreby dotknutých pracovísk na základe výsledkov prieskumu trhu a analýzy financovania návrhu vrátane kvantifikácie vplyvu na rozpočet verejnej správy.

Zhodnotenie súčasného stavu: Akútna potreba riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a INFOSTATU - Inštitútu informatiky a štatistiky je odôvodnená zlým technickým stavom budov, najmä havarijným stavom budovy na Miletičovej ul. č. 3 v Bratislave. Podrobnejšie informácie k súčasnej priestorovej situácii sú uvedené v prílohe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 592 zo 4. decembra 2019 (dostupné na https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18079/1).

Kontaktné údaje:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
odbor prevádzkový
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
e-mail: ivica.janackova@statistics.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: 17. január 2020.

 

Predbežné informácie

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

Pripomienkovanie: 03.09.2019 - 17.09.2019

Číslo:  PI/2019/258

 

Predbežné informácie

Materiál:Návrh opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu opatrenia formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 24. marca 2020.

Číslo:  PI/2020/43


Prebiehajúce konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Predbežné informácie - nie sú


Ukončené konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Predbežné informácie

Materiál: Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009, (ES) č. 1185/2009 a smernica Rady 96/16/ES

Doba trvania konzultácií: 08.03.2021 - 05.04.2021.

Doplňujúce informácie: Informácia o konzultáciách

Predbežné informácie

Materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Doba trvania konzultácií: 11.07.2020 - 11.08.2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/128

Doplňujúce informácie: Informácia o konzultáciách


Materiál:  Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.
Doba trvania konzultácií: Vzhľadom na to, že žiaden z oslovených podnikateľských subjektov neprejavil záujem konzultovať predmetný materiál, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo, že nie je potrebné vykonať konzultácie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/174

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Doba trvania konzultácií: Vzhľadom na to, že žiaden z oslovených podnikateľských subjektov neprejavil záujem konzultovať predmetný materiál, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo, že nie je potrebné vykonať konzultácie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/112


Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Doba trvania konzultácií: 09.06. - 07.07.2017
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/125

 

Materiál: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov
Doba trvania konzultácií: 15.06.2016 - 27.06.2016
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/84
Viac informácií: Informácia k stretnutiu naplánovanému na 27.06.2016 (pdf - 136 kB)

Archív:

1. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 480 kB) 210-0028/2008 18.09.2008 08.10.2008 jana.gogova@statistics.sk

 

2. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 619 kB) 210-0025/2008 18.08.2007 10.09.2008 elena.kniezova@statistics.sk

 

3. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedníčke Štatistického úradu

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  58 kB) 803-0340/2008 16.06.2008 30.06.2008 jana.hankerova@statistics.sk

 

4. Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov, a bytov v roku 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  83 kB) 600-0009/2008 11.02.2008 29.02.2008 marian.horecky@statistics.sk

 

5. Predbežná informácia K návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

  1. Podnet na vypracovanie a predloženie návrhu právneho predpisu:Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
  2. Dátum schválenie legislatívneho zámeru vládou SR: 3. októbra 2007
  3. Legislatívny zámer bol uverejnený: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/C78EB4D31EC11D5FC12573 62003EFE F8?OpenDocument

 

6. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 363 kB) 210-0045/2007 13.09.2007 04.10.2007 jana.gogova@statistics.sk

 

7. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 153 kB) 210-0036/2007 10.07.2007 30.07.2007 elena.kniezova@statistics.sk

 

8. Návrh legislatívneho zámeru zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  62 kB) 600-0082/2007 02.07.2007 23.07.2007 marian.horecky@statistics.sk


/wps/portal/ext/aboutus/legislation/comments Materiály na pripomienkové konanie Z6_VLP8BB1A00S960A85QJJ7O3HQ2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Legislatíva /Materiály na pripomienkové konanie