Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Zahraničný obchod

Zahraničný obchod

08.04.2016 | | Počet zobrazení: 37801

Metodické vysvetlivky

Publikovanie údajov štatistiky zahraničného obchodu

Štatistika zahraničného obchodu za príslušný mesiac je zverejňovaná v dvoch krokoch, sumárne údaje najneskôr 6 týždňov po skončení sledovaného mesiaca a podrobné údaje najneskôr 74 dní po skončení sledovaného mesiaca. Presné termíny zverejnenia údajov sú oznámené na internetovej stránke ŠÚ SR v kalendári prvého zverejnenia.

Údaje o hodnote dovezenej a vyvezenej elektriny boli od roku 2005 odhadnuté na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

Údaje o zahraničnom obchode publikované Štatistickým úradom SR sú zostavované podľa národného konceptu.

V súlade s medzinárodne platnou metodikou vykazovania štatistických údajov o zahraničnom obchode sa údaje publikujú podľa krajiny pôvodu (pri celkovom dovoze) a krajiny určenia (v celkovom vývoze).

Hodnoty celkového dovozu a vývozu sú zostavované ako hodnoty typu FOB, t.j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) vykonaných na dodanie tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny.

Do hodnoty zahraničného obchodu nie sú zahrnuté hodnoty tovaru, ktorý je predmetom dočasných transakcií. Od 1.1.2005 sú zo štatistiky zahraničného obchodu vyňaté tiež hodnoty tovaru určeného na opravu a po oprave a s tým súvisiace náhradné diely (podľa článku 2 Nariadenia komisie č. 1982/2004).

Do obchodu s nečlenskými krajinami nie sú od roku 2007 započítané tiež hodnoty tovaru, u ktorého bolo v Slovenskej republike uskutočnené len colné konanie (hodnoty nepriamych dovozov a vývozov).

Údaje o zahraničnom obchode Slovenska publikované Eurostatom sú zostavované podľa konceptu Spoločenstva.

Údaje sa publikujú podľa krajiny pôvodu pri dovoze z nečlenských krajín a krajiny zaslania pri dovoze z členských štátov EÚ. Vývoz je zverejňovaný podľa krajiny určenia.

Hodnota dovozu je zostavovaná ako hodnota typu CIF, kde je k transakčnej hodnote tovaru pripočítaná hodnota služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) vykonaných na dodanie tovaru na hranicu Slovenskej republiky. Hodnota vývozu je zostavovaná ako hodnoty typu FOB, t.j. zahŕňa transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu Slovenskej republiky.

Do hodnoty zahraničného obchodu nie sú zahrnuté hodnoty tovaru, ktorý je predmetom dočasných transakcií. Od 1.1.2005 sú zo štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi (Intrastat) vyňaté tiež hodnoty tovaru určeného na opravu a po oprave a s tým súvisiace náhradné diely (podľa článku 2 Nariadenia komisie č. 1982/2004).

Revidované údaje za predchádzajúce mesiace sú publikované vždy, keď sú zistené, t.j. bez ohľadu na veľkosť zmeny hodnoty dovozu resp. vývozu.

/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/trade/metadata Zahraničný obchod Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0AT6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Zahraničný obchod /Metaúdaje