Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Obchod a stravovacie služby
Print Mail PDF TW FB WA

Obchod a stravovacie služby

07.08.2023 | | Počet zobrazení: 103169

Metodické vysvetlivky k údajom o vnútornom obchode

Do odvetvia vnútorného obchodu patria subjekty, ktorých hlavný predmet činnosti patrí do divízií činností 45, 46, 47, ako aj 55, 56 podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov (divízia 45 SK NACE Rev. 2) zahŕňa subjekty, ktorých hlavný predmet činnosti je: predaj motorových vozidiel, oprava a údržba motorových vozidiel, predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel, predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva.

Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov (divízia 46 SK NACE Rev. 2) zahŕňa  subjekty, ktorých hlavný predmet činnosti je: sprostredkovanie veľkoobchodu, veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami, veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom, veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, veľkoobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT, veľkoobchod s ostatnými strojmi, zariadeniami a príslušenstvom, ostatný špecializovaný veľkoobchod a nešpecializovaný veľkoobchod.

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov (divízia 47 SK NACE Rev. 2) zahŕňa subjekty, ktorých hlavný predmet činnosti je: maloobchod v nešpecializovaných predajniach, maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach, maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach, maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT v špecializovaných predajniach, maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach, maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach, maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach, maloobchod v stánkoch a na trhoch, maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov.

Ubytovanie (divízia 55 SK NACE Rev. 2) zahŕňa subjekty, ktorých hlavný predmet činnosti je: hotelové a podobné ubytovanie, turistické a iné krátkodobé ubytovanie, autokempingy, táboriská a miesta pre karavany a ostatné ubytovanie.

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev (divízia 56 SK NACE Rev. 2) zahrňujú subjekty, ktorých hlavný predmet činnosti je: reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, dodávka jedál a iné služby a služby pohostinstiev.

Mesačné (predbežné) údaje

Z mesačných výkazov (Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní OPU 1-12 Štatistický úrad SR získava údaje za podniky zapísané v obchodnom registri alebo príspevkové organizácie:

  • s počtom zamestnancov 20 a viac - vyčerpávajúco
  • s počtom do 19 zamestnancov
    • ak ich ročné tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli 5 a viac miliónov eur - vyčerpávajúco
    • ak ročné tržby nepresiahli 5 miliónov - výberovo
  • Údaje za živnostníkov sú odhadované.

Mesačné údaje za ostatný štvrťrok sú predbežné a štvrťročne sa spresňujú na základe spracovania štvrťročných výkazov (Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod3-04.

Ročné (definitívne) údaje

Štatistický úrad SR zverejňuje ročné definitívne dáta približne 9 mesiacov po skončení referenčného obdobia. Získava ich z údajov ročných štatistických výkazov (Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a ubytovaní Roč OPU 1-01 a Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v obchode, pohostinstve a ubytovaní Roč OPU 2-01).

Publikované indexy vyjadrujú medziročnú zmenu (rovnaké obdobie minulého roka=100), pričom indexy za tržby vo veľkoobchode sú v bežných cenách, ostatné indexy tržieb sú v stálych cenách k priemeru roka 2015.

Definície:

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti na predaj, realizovaná v sledovanom období a určená pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádzajú sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane.

Priemerný počet zamestnaných osôb zahŕňa priemerný počet zamestnancov a podnikateľov.

Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách zahŕňa stálych i dočasných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, resp. služobnom pomere k organizácii bez ohľadu na to, či sú skutočne prítomní v práci alebo nie (napr. pre chorobu, dovolenku, v dôsledku prestojov, štrajku, výluky, atď). Patria sem tiež zamestnanci s kratším pracovným časom (aj vtedy, keď ich pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni) a zamestnanci vykonávajúci prácu len príležitostne (na výzvu a podľa potrieb organizácie). Nepatria sem osoby na materskej dovolenke, učni a študenti na prevádzkovej praxi, súkromní podnikatelia a ich spoločníci, osoby s ktorými bola uzavretá dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru.

Priemerná mesačná mzda je hodnota mzdových nákladov na jedného zamestnanca vyplácaná ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo dohodnuté zrážky. Údaje sú bez podnikateľských príjmov.

Zdroj údajov

Podrobnešie informácie sú dostupné v databáze DATAcube.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/trade/metadata Obchod a stravovacie služby Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3OR4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Obchod a stravovacie služby /Metaúdaje