Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR - DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek
Print Mail TW FB WA

Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR - DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek

Posledná aktualizácia: 20.04.2023

Ilustračný obrázok

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Kód projektu:
311071CQD3
Názov projektu:
Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR - DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek
Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:
4 114 587,36 €
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP:
29.03.2022
Zmluva:
Zmluva

Stručný popis projektu:

Projekt rozvoja informačných systémov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) predstavuje kompiláciu viacerých zmenových požiadaviek pre viac informačných systémov, ktoré sú prevádzkované v súčasnosti na ŠÚ SR. Jedná sa o nasledovné projektové iniciatívy:

 • Modernizácia DATAcube. a OPEN DATA platformy (ďalej aj „DC a OD“),
 • Modernizácia IS „Evidencia požiadaviek zákazníkov ŠUSR“ (ďalej aj „EPZ“),
 • Rozvoj SODB - Vybudovanie Štatistického registra budov, domov a bytov (ďalej aj „ŠRBDB“),
 • Modernizácia informačného systému - Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“),
 • Modernizácia informačného systému - Integrovaný štatistický informačný systém (ďalej aj „IŠIS“).

DC a OD

Štatistický úrad SR v súčasnosti prevádzkuje rôzne databázy, pričom jednými z nich sú aj DATAcube. a OPEN DATA platforma. Vzhľadom na meniace sa prostredie a vznikajúce požiadavky na kvalitu a publikovanie dát boli počas prevádzky súčasných ISVS identifikované viaceré potrebné technické, organizačné a procesné zmeny, ktoré majú samotný systém rozvinúť a prispieť tak k produkcii kvalitnejších štatistických údajov, využiteľných nielen pre samotné štatistické účely, ale aj pre širokú verejnosť ako aj štátnu a verejnú správu.

EPZ

Jedna z oblastí, ktorá má potenciál prispieť k zefektívneniu tvorby štatistických produktov a najmä k zlepšeniu a skvalitneniu služieb, ktoré ŠÚ SR poskytuje svojim Zákazníkom, je oblasť využitia dát a metadát o Zákazníkovi a jeho požiadavkách a zefektívnenie jeho prístupu k zadaniu požiadavky a efektivite jej spracovania. Z tohto dôvodu sa ŠÚ SR rozhodol pristúpiť k modernizácii svojho IS „Evidencia požiadaviek zákazníkov ŠU SR“ formou realizácie rozvojovej požiadavky týkajúcej sa zlepšenia služby špecifikácie potrieb na štatistické údaje/produkt a spoločné previazanie na celkový ekosystém IS ŠU SR .

ŠRBDB

Predmetom realizácie projektu je okrem vybudovania samostatného Štatistického registra budov, domov a bytov aj zjednodušenie interných procesov na ŠÚ SR, resp. vytvorenie základu pre kontinuálne sledovanie informácií o budovách, domoch a bytoch, čím by bol neustále k dispozícii živý register a nebola by tak nevyhnutná nová komplexná územná príprava pre nasledujúce procesy sčítania.

RPO

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci je od 1. novembra 2015, v súlade s príslušnou legislatívou, zdrojom právne platných údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci, ktoré sú v súčasnosti registrované alebo evidované vo viac ako 100 zdrojových registroch a evidenciách rôznych informačných systémov. Prostredníctvom informačného systému RPO je možné získať komplexné údaje o konkrétnom právnom subjekte a na ich základe vykonávať proaktívne služby v rôznych životných situáciách právneho subjektu. Motiváciou projektu je reagovať na požiadavky na úpravy a ďalšie rozšírenia funkcionalít RPO vyplývajúcich:

 • z legislatívy Európskej únie, medzinárodných štandardov a noriem,
 • z legislatívy Slovenskej republiky s dôrazom na zmeny súvisiace s novelou zákona o registri RPO,
 • z osobitných požiadaviek orgánov štátnej správy, podnikov, podnikateľov a ostatných používateľov RPO.

IŠIS

Integrovaný štatistický informačný systém je systém, prostredníctvom ktorého ŠÚ SR poskytuje elektronické služby a podporuje koncepčný prístup pri činnostiach súvisiacich s prácou so štatistickými údajmi. IŠIS poskytuje služby občanom, podnikateľom a orgánom verejnej moci. Kompletný zoznam poskytovaných služieb IŠIS je uvedený v MetaIS. Cieľom realizácie projektu je modernizácia IŠIS, rozvoj poskytovaných služieb a optimalizácia IS prostredníctvom zmenových požiadaviek, ktoré je možné rozdeliť do nasledovných kategórií:

 • rozvoj funkcionality IŠIS,
 • rozvoj funkcionality v zmysle legislatívnych požiadaviek,
 • zlepšenie UX dizajnu,
 • kyberbezpečnosť.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Moderniz%C3%A1cia%20informa%C4%8Dn%C3%BDch%20syst%C3%A9mov%20%C5%A0tatistick%C3%A9ho%20%C3%BAradu%20SR-%20DATACube.%2C%20OpenData%2C%20RPO%2C%20ISIS%2C%20SRBDB%2C%20Evidencia%20po%C5%BEiadaviek Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR - DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek Z6_VLP8BB1A0OLS906SHJ0LPT18C5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR- DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek