Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu
Print Mail PDF TW FB WA

Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Posledná aktualizácia: 13.06.2024 | Počet zobrazení: 91516

Ponuka na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu v správe Štatistického úradu SR


Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytové priestory:

V Banskej Bystrici, na Triede SNP 75, 12 kancelárií o celkovej ploche 238,27 m2,  zapísané na LV č. 2154, k. ú. Banská Bystrica, na parcele č. 966/1, súpisné č. 3502.

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

prízemie administratívnej budovy:
Kancelária č. 15                14,00 m2
Kancelária č. 16                13,20 m2

1. poschodie administratívnej budovy:
Kancelária č. 108               17,58 m2
Kancelária č. 109               26,38 m2
Kancelária č. 110               26,80 m2

5. poschodie administratívnej budovy:
Kancelária č. 507               17,46 m2
Kancelária č. 513               17,46 m2
Kancelária č. 514               17,46 m2

7. poschodie administratívnej budovy:
Kancelária č. 703               17,46 m2
Kancelária č. 708               35,55 m2
Kancelária č. 718               17,46 m2
Kancelária č. 726               17,46 m2

  • minimálna výška nájomného je  33,74 €/m2/rok za kanceláriu
  • prevádzkové náklady budú hradené  mesačnými zálohovými platbami s následným vyúčtovaním podľa skutočných nákladov na budovu a percentuálneho podielu prenajatej plochy,
  • informácie na tel. 048/4323252 – p. Vozárová

Ponuky zasielajte do 10 dní od dátumu zverejnenia ponuky. Záujemcov, ktorí zašlú ponuky, pozývame na vyhodnotenie, ktoré sa bude konať dňa 25. 6. 2024 o 09.00 h v budove Štatistického úradu SR na Triede SNP 75 v Banskej Bystrici.

Všeobecné podmienky prenájmov:
Prenájom je možné realizovať najskôr odo dňa, nasledujúceho po zverejnení nájomnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú – max. 5 rokov. Prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájomného. Prenajaté kancelárske priestory je možné využívať len na administratívne účely a činnosti s nimi súvisiace, nie však na účel, kedy nájomca vybavuje denne množstvo stránok. Účel využitia nesmie byť v rozpore s užívaním stavby. Obhliadka priestorov je možná po dohode na uvedenom tel. čísle. Pri hodnotení ponúk bude mať prioritu ponuka s najvyššou cenou. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s uvedením mena/názvu záujemcu s označením „NEOTVÁRAŤ - PRENÁJOM“ na adresu:

Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica.

Posledný termín na doručenie ponúk je 24. 6. 2024 do 14.00 h


Vaša ponuka musí obsahovať:

  • počet miestností, príp. plochu, o ktorú máte záujem,
  • výšku ročného nájomného v €/m2, ktorú ponúkate,
  • akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov,
  • účel, na ktorý budete priestory používať.

Upozorňujeme, že v prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.
/wps/portal/ext/aboutus/economy/temporarily.surplus Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0293 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu