Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (Komplexný projekt pre manažment údajov)
Print Mail PDF TW FB WA

Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (Komplexný projekt pre manažment údajov)

Posledná aktualizácia: 25.08.2022 | Počet zobrazení: 43127

LOGO

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Kód projektu:
311071V958

Názov projektu:
Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (Komplexný projekt pre manažment údajov)

Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika

Výška zazmluvneného NFP:
2 393 870,00 €

Stručný popis projektu:
Základným zámerom projektu je zaviesť systematický Manažment údajov v rámci inštitúcie Štatistický úrad SR a podporiť tam princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre Používanie údajov; Riadenie údajov a Samotnú správu údajov.

V súvislosti s cieľom vytvorenia samostatných registrov je motivácia na strane Štatistického úradu SR nasledovná:

  • Register OVM - vytvorenie referenčného registra, ktorý bude spravovať všetky orgány verejnej moci a proces ich zapisovania do registra, ako aj zmien. Zároveň bude poskytovať údaje o úsekoch, agendách a situáciách, ktoré dané subjekty z pohľadu výkonu verejnej moci realizujú.
  • Register organizácií - vytvorenie pravidiel a prepojení, ktoré zabezpečia čo najvyššiu možnú čistou údajov v tomto zdrojovom registri pre RPO.
  • Register fariem - vytvorenie referenčného registra fariem a nastavenie prepojení pre verifikáciu údajov s dostupnými registrami, ktoré sú spravované v rámci MP SR alebo iných organizácií a tak odbremeniť spravodajské jednotky.
  • Register zahraničného obchodu - vytvorenie automatizovaného riešenia pre spracovanie údajov a nastavenia prepojení na iné registre najmä FR SR, ktoré sú zdrojom údajov, či už pre verifikáciu alebo priame zapísanie do registra a tak odbremeniť spravodajské jednotky.

V rámci projektu bude vytvorený nový IS Štatistické registre - bližší popis META IS, ktorý bude mať 2 koncové služby a to poskytovanie údajov a zapisovanie údajov. Zároveň bude vytvorená služba v oblasti moje dáta, ktorá bude notifikovať spravodajské jednotky o potenciálnych chybách v ich výkazoch, ktoré by mohli viesť k reštriktívnemu konaniu voči nim.

Očakávanými prínosmi po realizácii projektu sú:

  • Zefektívnenie činností občana a podnikateľa (úspora osobných výdavkov),
  • Zefektívnenie dátovej integrácie pre inštitúcie verejnej správy,
  • Zefektívnenie internej dátovej integrácie a konsolidácie dát pre inštitúcie verejnej správy,
  • Zefektívnenie činností úradníka realizujúceho procesy a
  • Zvýšenie produktivity práce (ušetrenie času úradníkov) vďaka automatizácii vyhľadávania ako aj sprístupnenia právoplatných osobných údajov z jedného miesta pri kontrole podaní a príloh podaní.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Rie%C5%A1enie%20konsolid%C3%A1cie%20registrov%20OVM%2C%20organiz%C3%A1ci%C3%AD%2C%20fariem%20a%20zahrani%C4%8Dn%C3%A9ho%20obchodu Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (Komplexný projekt pre manažment údajov) Z6_VLP8BB1A08J010QUDI477A2VM3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu