Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
Print Mail PDF TW FB WA

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Posledná aktualizácia: 17.05.2021 | Počet zobrazení: 55301


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na: http://www.reformuj.sk/


Prijímateľ:                              Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Názov projektu:                     Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  

Miesto realizácie projektu:   Slovenská republika

Termín realizácie projektu:    09/2018 - 11/2022

Výška NFP:                             7 653 215,27 EUR

Kód projektu:                         314011R809

Zmluva:                                   Zmluva

 

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

 1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách
  V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.
 2. Zriadenie CAF centra
  Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.


Partneri:

 1. Ministerstvo vnútra SR
 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 3. Ministerstvo životného prostredia SR
 4. Ministerstvo obrany SR
 5. Ministerstvo zdravotníctva SR
 6. Slovenská inšpekcia životného prostredia
 7. Ministerstvo financií SR
 8. Ministerstvo kultúry SR
 9. Úrad vlády SR
 10. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 11. Národný bezpečnostný úrad
 12. Úrad priemyselného vlastníctva SR
 13. Úrad pre verejné obstarávanie
 14. Štatistický úrad SR
 15. Slovenský metrologický inšpektorát
 16. Správa štátnych hmotných rezerv SR
 17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice


/wps/portal/ext/aboutus/OPEPA/smk Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0JU6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP EVS /Zavádzanie a podpora manažérstva kvality