Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Informačná spoločnosť
Print Mail PDF TW FB WA

Informačná spoločnosť

13.06.2013 | | Počet zobrazení: 99292

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Domácnosti

Jednotlivec - osoba staršia ako 12 rokov, ktorá poskytla údaje.

Domácnosť - tvoria osoby v byte, ktoré prehlásia, že spoločne žijú a spoločne hospodária.

ADSL, SHDSL, atď. - DSL technológie navrhnuté na zväčšenie šírky pásma cez klasické telefónne prípojky napr. ADSL (asymetrická digitálna účastnícka prípojka) a ďalšie.

DSL - širokopásmová technológia miestneho okruhu na prenos údajov veľkými rýchlosťami, cez klasické (medené) telefónne prípojky.

E - mail - elektronický prenos správ, vrátane textu z jedného počítača na druhý, umiestnený v rámci organizácie alebo mimo nej. Zahŕňa sa sem aj elektronická pošta realizovaná cez internet alebo iné počítačové siete.

GPRS - technológia prepínania paketov umožňujúca vysokorýchlostný prenos dát.

Internet - celosvetová počítačová sieť pracujúca na báze prenosových protokolov TCP/IP, zabezpečujúca komunikáciu medzi verejnými a súkromnými sieťami na rôznych typoch komunikačných médií.

Chat - priama komunikácia medzi dvoma účastníkmi siete alebo modemového spojenia. V režime chatu píšu účastníci rozhovoru odkazy na klávesnici, písané znaky sa ihneď objavujú aj na obrazovke druhého účastníka rozhovoru.

ISDN - digitálna sieť integrovaných služieb TCP/IP.

Mobilný telefón s prístupom na internet - mobilný telefón s prístupom na internet cez GPRS, WAP, UMTS alebo iné štandardy.

Modem - prístroj, ktorý upravuje odchádzajúci digitálny signál z počítača alebo z ostatných digitálnych zariadení na analógový signál pre klasické medené telefónne prípojky alebo upravuje prichádzajúci analógový signál a mení ho na digitálny signál pre digitálne zariadenia.

On-line - byť v priamom spojení (napr. cez internet), pripravený prijímať údaje (dáta).

Osobný počítač - patria sem osobné počítače vrátane laptopov a notebookov.

Peer-to-peer - rovný s rovným, alebo P2P je označenie architektúry počítačovej siete, v ktorej jednotliví užívatelia komunikujú priamo medzi sebou. Všetci užívatelia majú rovnocenné postavenie a vzájomne si sprístupňujú svoje dáta. Najčastejšie sú to filmy a hudba.

Širokopásmové pripojenie - neexistuje všeobecne prijatá smernica.

  1. Prípojné rýchlosti merané v megabitoch za sekundu, alebo šírka meraná pomocou digitálnych bitov, ktoré sa môžu premiestniť za sekundu, merané v megabitoch za sekundu;
  2. podľa typu pripojenia, niektorý z nasledujúcich širokopásmových prístupov: xDSL, ADSL, SDSL, káblové televízne siete (káblový modem), UMTS (mobilný telefón) a iné (satelit, fixné bezdrôtové pripojenie);
  3. prenášaný obsah sú ukážky s vysokým rozšírením, krátke filmy, internetové animácie, trojrozmerné video hry, internetové rádio, video konferencie, atď.

Tovar a služby nakupované cez Internet - tovar a služby nakúpené alebo objednané cez sieť internetu.

UMTS - tretia generácia technológie bezdrôtovej telekomunikácie. Podporuje univerzálny mobilný telekomunikačný systém, rýchlosť prenosu dát do 2Mbps. Umožňuje prenášať hlas, text a video dáta. Je to viacpásmová technológia používajúca prepínanie paketov.

Vreckový počítač - počítač do "jednej ruky" veľkosti náprsnej tašky (pánskej peňaženky) napájaný batériou.

WAP (bezdrôtový aplikačný protokol) - voľne šíriteľný protokol na bezdrôtovú komunikáciu, ktorý umožňuje vytváranie mobilných telefónnych služieb, prístup k internetovým stránkam z mobilných terminálov, ekvivalent HTTP.

Webové stránky verejných inštitúcií - webové stránky úradov ako je vláda, regionálne a miestne samosprávy, polícia a mimovládne organizácie.

WWW stránka (World Wide Web) - je sieťová informačná služba vychádzajúca z internetu a ponúkajúca systém na zbieranie informácií vo forme distribuovaných hypertextových multimédií. Web ponúka metódu zobrazenia informácií rôznych formátov spôsobom rýchlym, výkonným, konzistentným a ľahko pochopiteľným.

Podniky

Definície

Digitálne výrobky a služby - výrobky/služby, ktoré môžu byť objednané a doručené priamo do počítača cez internet, napríklad hudba, video, hry, počítačový softvér, noviny, konzultačné služby, atď.

DSL - širokopásmová technológia miestneho okruhu na prenos údajov veľkými rýchlosťami, cez klasické (medené) telefónne prípojky.

EDI - elektronická výmena údajov. Výmena údajov v štruktúrovanej (predpísanej) forme (EDIFACT) medzi podnikmi.

E - mail - elektronický prenos správ vrátane textu a príloh z jedného počítača na druhý, umiestnený v rámci organizácie alebo mimo nej. Zahŕňa sa sem aj elektronická pošta realizovaná cez internet alebo iné počítačové siete.

E - obchod (elektronický obchod) - transakcie (obchodné operácie) uskutočnené cez internet, alebo cez iné počítačové siete. Výrobky a služby sú objednávané cez tieto siete. Platba a kompletná donáška tovaru alebo služby môžu byť uskutočnené cez počítač alebo priamo (nie cez počítač). Objednávky obdržané telefonicky, faxom alebo e-mailom sa nepovažujú za elektronický obchod.

Extranet - chránené rozšírenie Intranetu, ktoré umožňuje externým užívateľom prístup k niektorým častiam intranetu organizácie.

Firewalls - bezpečnostné rozhranie oddeľujúce jednu sieť od iných sietí (najčastejšie lokálnu sieť od internetu).

LAN - lokálna počítačová sieť. Sieť na komunikáciu medzi počítačmi v rámci jednej budovy, alebo viacerých budov umiestnených blízko seba, umožňujúca užívateľom výmenu údajov alebo zdieľať spoločné sieťové prostriedky.

Iné počítačové siete ako internet - EDI, Minitel alebo interaktívne telefónne systémy.

Internet - celosvetová počítačová sieť pracujúca na báze prenosových protokolov TCP/IP, zabezpečujúca komunikáciu medzi verejnými a súkromnými sieťami na rôznych typoch komunikačných médií.

Intranet - vnútorná komunikačná sieť v rámci organizácie pracujúca na báze prenosových protokolov TCP/IP.

ISDN - digitálna sieť integrovaných služieb TCP/IP.

Modem - (modulátor/demodulátor) - prístroj, ktorý upravuje odchádzajúci digitálny signál z počítača alebo z ostatných digitálnych zariadení na analógový signál pre klasické medené telefónne prípojky alebo upravuje prichádzajúci analógový signál a mení ho na digitálny signál pre digitálne zariadenia.

On-line platby - priame integrované príkazy - platobné transakcie

Označenie dôveryhodnosti - označenie na internetovej stránke, ktoré identifikuje, že podnik patrí medzi organizácie s najlepšou obchodnou praxou. Súčasťou značky je: znak, princípy správania sa podniku na trhu, uplatňovanie zákonov. Cieľom je získať dôveru zákazníkov.

Špeciálne internetové obchodné miesta - www stránky, na ktorých niektoré podniky prezentujú tovary a služby, s ktorými obchodujú alebo sú zamerané na určité skupiny zákazníkov.

Širokopásmové pripojenie (Broadband) - neexistuje všeobecne prijatá smernica. V definíciách sa obvykle odkazuje na tieto charakteristiky:

  1. Prípojné rýchlosti merané v megabitoch za sekundu, alebo šírka meraná pomocou digitálnych bitov, ktoré sa môžu premiestniť za sekundu, merané v megabitoch za sekundu.
  2. Podľa typu pripojenia, niektorý z nasledujúcich širokopásmových prístupov: xDSL, ADSL, SDSL, káblové televízne siete (káblový modem), UMTS (mobilný telefón) a iné (satelit, fixné bezdrôtové pripojenie).
  3. Prenášaný obsah sú ukážky s vysokým rozlíšením, krátke filmy, internetové animácie, trojrozmerné video hry, internetové rádio, video konferencie atď.

Uzavretá alebo vlastná sieť - sieť, ktorá je vlastná alebo prenajatá súkromnej osobe alebo podniku s výhradným použitím.

xDSL, ADSL, atď. - DSL technológie navrhnuté na princípe zväčšenia šírky pásma pri klasických (medených) telefónnych prípojkách. (Napr. ADSL - účastnícka digitálna prípojka s asymetrickým prenosom.)


/wps/portal/ext/themes/multi/information/metadata Informačná spoločnosť Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3UV4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Informačná spoločnosť /Metaúdaje