Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Informácie a komunikácia
Print Mail PDF TW FB WA

Informácie a komunikácia

12.05.2023 | | Počet zobrazení: 97414

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Do odvetvia pošty a telekomunikácie patria podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú prepravu pošty, peňažné služby, zabezpečujú elektronickú komunikáciu, elektronické komunikačné siete a služby. Údaje sa uvádzajú za štátnu poštu, za služby v pevnej a mobilnej sieti.

Definície

Pošta je samostatná poštová prevádzka na určitom mieste, ktorá vykonáva prijímaciu a doručovateľskú službu. Niektoré pošty sprostredkúvajú aj colné prerokovanie poštových zásielok.

Podané listové zásielky sú zásielky obsahujúce písomnosti, resp. drobné predmety podané na pošte a prostredníctvom poštových schránok.

Poštová schránka je schránka na podávanie listových zásielok umiestnená na verejne dostupnom mieste.

Hlavné telefónne prípojky sú účastnícke prípojky ako súbor technických prostriedkov prístupovej siete verejnej telefónnej služby v pevnej sieti ústredňového zakončenia príslušného uzla služieb.

Mobilné telefóny sú účastnícke prípojky verejnej rádiotelefónnej siete (NMT- Nordic Mobile Telephone, GSM - Global system of Mobile communication), ktorej volacie číslo je zaregistrované v organizácii prevádzkujúcej verejnú rádiotelefónnu sieť NMT, GSM.

SMS je služba krátkych správ umožňujúca posielať znakové správy do telefónov.

MMS je služba zasielania multimediálnych správ mobilným telefónom ako napr. text, farebné digitálne fotografie, zvukové záznamy, melódie, viacobrázkové dokumenty na iný telefón alebo zariadenie, ktoré túto službu podporuje.

Internet je komplexná počítačová sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi verejnými a súkromnými sieťami na rôznych typoch komunikačných médií a rôznych technických platformách.

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti na predaj, realizovaná v sledovanom období a určená pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Uvedie sa hodnota účtov 601, 602, 604, 606 a 607.

Priemerný počet zamestnaných osôb zahŕňa priemerný počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách zahŕňa stálych i dočasných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, resp. služobnom pomere k organizácii bez ohľadu na to, či sú skutočne prítomní v práci alebo nie, napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie a pod. a tiež zamestnanci, ktorí nepracovali, napr. v dôsledku prestojov, štrajku, výluky. Patria sem tiež zamestnanci s kratším pracovným časom, a to i vtedy, keď ich pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni a zamestnanci, ktorí v organizácii vykonávajú prácu len príležitostne na výzvu a podľa potrieb organizácie. Nepatria sem osoby na materskej dovolenke, učni a študenti na prevádzkovej praxi, súkromní podnikatelia a ich spoločníci, osoby s ktorými bola uzavretá dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru.

Priemerná nominálna mesačná mzda zahŕňa čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky.

Zdroj údajov

Všetky publikované údaje sú výsledkom štatistických zisťovaní vykonaných Štatistickým úradom SR, okrem výkonových údajov za pošty a telekomunikácie, ktoré Štatistický úrad SR preberá z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Širšie informácie možno získať v Ročenke dopravy, pôšt a telekomunikácií.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/information/metadata Informácie a komunikácia Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Informácie a komunikácia /Metaúdaje