Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aplikácie a digitálne publikácie Štatistického úradu SR
Print Mail PDF TW FB WA

Aplikácie a digitálne publikácie Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 12.04.2023 | Počet zobrazení: 50553

Štatistický úrad SR ponúka v rámci súčasných trendov šírenia štatistických informácií niekoľko nových aplikácií a digitálnych publikácií aj  s modernými vizualizačnými prvkami.

 

Moja obec v štatistikách

Aplikácia ponúka nový pohľad na slovenské obce. Vybrané štatistické ukazovatele o vašej obci sú obohatené o vizuálny rozmer. Zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni, sú prezentované jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou. Štatistické ukazovatele sú zobrazené v grafoch. Za vybranú obec je možné zobraziť údaje za posledných 20 rokov. Zdrojové údaje sú uložené v databáze DATAcube.. Prepojenie na tabuľky databázy je pod názvom každého grafu. Legendy grafov sú interaktívne, môžete v nich skrývať a odkrývať jednotlivé dostupné dátové rady. 


Koľko nás žije na Slovensku

Interaktívna aplikácia umožňuje jednoduché porovnanie zloženia populácie podľa pohlavia a veku v jednotlivých rokoch na Slovensku až do najnižšej územnej úrovne. Zastúpenie jednotlivých vekových kategórií rozdelených na mužov a ženy je zobrazené jednoduchou grafickou formou. Voľba územného parametra umožňuje výber úrovne Slovenskej republiky, kraja, okresu či jednotlivých obcí. Údaje za územie Slovenska sú k dispozícii už od roku 1945. Na nižšej územnej úrovni je možné zobraziť informácie od roku 1996.


Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Cieľom samostatnej webovej stránky je priblížiť základné informácie o programe rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo - Agende 2030 a monitorovaní pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov udržateľného rozvoja na globálnej úrovni, európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni. Stránka poskytuje prístup k časovým radom národných indikátorov, ktoré sú uložené v štatistickej databáze úradu DATAcube. a odkazy na oficiálne webové sídla a databázy OSN a Eurostatu zamerané na udržateľný rozvoj. Príprava indikátorov a s tým súvisiace monitorovanie pokroku je pokračujúci proces, z uvedeného dôvodu sa stránky a databázy priebežne dopĺňajú a aktualizujú. 


Krajiny Vyšehradskej skupiny: vybrané indikátory udržateľného vývoja Agendy 2030

Publikácia prináša štatistický pohľad na pokrok dosiahnutý v krajinách Vyšehradskej štvorky prostredníctvom vybraných indikátorov Agendy 2030. Štatistické údaje sú prezentované s využitím vizualizačných prvkov a krátkych analytických textov. Štatistický úrad SR ju pripravil v  spolupráci s národnými štatistickými úradmi krajín V4 pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. 

 

Slovensko v EÚ 2020

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje Slovensko v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov zo štrukturálnej podnikovej štatistiky prostredníctvom čísiel, grafov a máp s využitím nových vizualizačných prvkov.

 

Krajské mestá z pohľadu kvality života

Analyticko-propagačná publikácia prináša hodnotenie krajských miest Slovenska na základe vybraných dostupných ukazovateľov zameraných na hodnotenie kvality života. Porovnáva vývoj jednotlivých krajských miest na základe aspektov ovplyvňujúcich kvalitu nášho života v období posledných rokov. Prezentuje ich jednoduchou, ľahko čitateľnou a graficky zrozumiteľnou formou.


/wps/portal/ext/services/statsimple/stataplpublSUSR Aplikácie a digitálne publikácie Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A00ML40QQ4TFRRG0EM3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Štatistika jednoducho /Aplikácie a publikácie Štatistického úradu SR