Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Sociálna ochrana
Print Mail PDF TW FB WA

Sociálna ochrana

08.08.2014 | | Počet zobrazení: 143627

Štatistiky sociálnej ochrany zahŕňajú najmä štatistiky povinného sociálneho poistenia, dávkového systému sociálneho zabezpečenia a štatistiky sústavy sociálnych služieb a štatistiku politiky trhu práce.

V rámci štatistík povinného sociálneho poistenia sa sledujú údaje o poistencoch, platiteľoch poistného a výbere poistného, ako aj analogické údaje o dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení.

Štatistiky dávok sociálneho zabezpečenia obsahujú údaje o poberateľoch a dávkach sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci. Popri týchto údajoch sa sledujú aj údaje o poberateľoch a dávkach dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia.

Štatistiky sociálnych služieb tvoria najmä údaje o sociálnych službách poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb a mimo týchto zariadení a sociálnej ochrany. Zisťovanie o zariadeniach sociálnych služieb je každoročne realizované Štatistickým úradom SR. Získané sú údaje o jednotlivých druhoch zariadení, počtoch miest, obyvateľoch sledovaných podľa pohlavia a veku a príjmoch a výdavkoch zariadení.

Pre potreby medzinárodného porovnania sa využíva "Európsky integrovaný systém štatistík sociálnej ochrany". Požadované údaje o výdavkoch a príjmov na sociálnu ochranu poskytujú národné štatistické úrady členských krajín EÚ podľa metodiky Európskeho systému integrovaných štatistík sociálnej ochrany (do roku 2007 "ESSPROS Manuál 1996", od roku 2008 "ESSPROS Manuál") v súlade s Nariadením (EK) č. 458/2007 Európskeho parlamentu a Rady a nariadeniami Komisie (EK) č. 1322/2007 a č. 10/2008, č.110/2011 a 263/2011, ktoré implementujú nariadenia EP a Rady. V súlade s týmito nariadeniami sú zberané a rozširované ESSPROS údaje (moduly: výdavky a príjmy, kvalitatívne informácie, poberatelia dôchodkov a netto dávky) od roku 2008 (údaje 2006).

Ďalšími zdrojmi údajov pre tieto štatistiky sú najmä: 

Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk
bezplatná infolinka 0800 123 123

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
www.upsvar.sk

 

EUROSTAT


/wps/portal/ext/themes/demography/social/about Sociálna ochrana Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS00L2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Sociálna ochrana /O téme