Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Príjmy, výdavky a životné podmienky
Print Mail TW FB WA

Príjmy, výdavky a životné podmienky

11.04.2023 |

Štatistika životných podmienok zahŕňa štatistiku príjmov a výdavkov domácností (Rodinné účty), štatistiku príjmov a životných podmienok domácností (EU SILC) a štatistiku spotreby potravín.

Zisťovanie rodinných účtov poskytuje informácie pre analýzy životnej úrovne a sociálnej situácie súkromných hospodáriacich domácností, predovšetkým informácie o vývoji a štruktúre ich výdavkov a príjmov. Pri zisťovaní spotrebných výdavkov je aplikovaná medzinárodná klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu použitia odporúčaná pre štatistiku rodinných účtov Eurostatom (COICOP – Classification of individual consuption by purpose).

Zisťovanie EU SILC je realizované v SR ako prvé európske harmonizované zisťovanie v domácnostiach rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Uskutočňuje sa na základe novej európskej legislatívy (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým sa ruší predchádzajúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 577/98.

V SR sa realizuje od roku 2005 opytovaním v domácnostiach prostredníctvom papierových dotazníkov. Úlohou tohto štatistického zisťovania je zhromažďovanie reprezentatívnych a porovnateľných údajov o úrovni a rozdelení príjmov, o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia. Výsledkom sú databázy údajov o príjme, zdraví, vzdelaní, zamestnanosti, bývaní jednotlivcov a domácností, vrátane niektorých demografických údajov. Získané informácie umožnia objektívne vyhodnotiť, medzinárodne porovnať a analyzovať kvalitu života obyvateľstva v regiónoch a jednotlivých krajinách EÚ.

Cieľom štatistiky spotreby potravín je poskytnúť informácie o humánnej spotrebe základných druhov potravín a nápojov v Slovenskej republike. Priemerná spotreba jednotlivých druhov potravín a alkoholických nápojov vyjadruje ich množstvo (určené na humánnu spotrebu) dostupné v krajine v sledovanom roku. Údaje sú počítané bilančnou metódou a hlavné údajové vstupy využívané na výpočet sú údaje o domácej produkcii, dovozoch a vývozoch a počiatočných a konečných zásobách jednotlivých druhov potravín. K výpočtu spotreby potravín na jedného obyvateľa sa používa stredný stav obyvateľstva v sledovanom roku. Zdrojom údajových vstupov pre výpočet spotreby potravín sú hlavne štatistické informácie Štatistického úradu SR a rezortné výkazy Ministerstva pôdohospodárstva SR.


/wps/portal/ext/themes/demography/income/about Príjmy, výdavky a životné podmienky Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGP74 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Príjmy, výdavky a životné podmienky /O téme