Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Zahraničný obchod
Print Mail PDF TW FB WA

Zahraničný obchod

03.04.2024 | | Počet zobrazení: 112269

Metodika a metaúdaje sú v správe o kvalite Štatistika zahraničného obchodu

Metodické vysvetlivky

Publikovanie údajov štatistiky zahraničného obchodu s tovarom

Štatistika zahraničného obchodu s tovarom za príslušný mesiac je zverejňovaná v dvoch krokoch, sumárne údaje najneskôr 6 týždňov po skončení sledovaného mesiaca a podrobné údaje najneskôr 74 dní po skončení sledovaného mesiaca. Presné termíny zverejnenia údajov sú oznámené na internetovej stránke Štatistického úradu SR v kalendári prvého zverejnenia.

Údaje o hodnote dovezenej a vyvezenej elektriny a zemného plynu sú odhadnuté na základe údajov o ich fyzických tokoch.

Údaje o zahraničnom obchode s tovarom publikované Štatistickým úradom SR sú zostavované podľa národného konceptu.

V súlade s medzinárodne platnou metodikou vykazovania štatistických údajov o zahraničnom obchode s tovarom sa údaje publikujú podľa krajiny pôvodu (pre dovoz) a krajiny určenia (pre vývoz).

Hodnoty dovozu a vývozu tovaru sú zostavované ako hodnoty typu FOB, t.j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny.

Do hodnoty zahraničného obchodu s tovarom nie sú zahrnuté hodnoty tovaru, ktorý je predmetom dočasného použitia a tiež hodnoty tovaru určeného na opravu a po oprave a s tým súvisiace náhradné diely.

Do obchodu s nečlenskými krajinami EÚ nie sú započítané tiež hodnoty tovaru, u ktorého bolo v Slovenskej republike uskutočnené len colné konanie (hodnoty kvázi dovozov a vývozov).

Údaje o zahraničnom obchode Slovenska publikované Eurostatom sú zostavované podľa konceptu Spoločenstva.

Údaje sa publikujú podľa krajiny pôvodu pri dovoze tovaru z nečlenských krajín a krajiny zaslania pri dovoze tovaru z členských štátov EÚ. Vývoz tovaru je zverejňovaný podľa krajiny určenia.

Hodnota dovozu je zostavovaná ako hodnota typu CIF, kde je k transakčnej hodnote tovaru pripočítaná hodnota služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) vykonaných na dodanie tovaru na hranicu Slovenskej republiky. Hodnota vývozu je zostavovaná ako hodnoty typu FOB, t.j. zahŕňa transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb vykonaných na dodanie tovaru na hranicu Slovenskej republiky.

Do hodnoty zahraničného obchodu s tovarom nie sú zahrnuté hodnoty tovaru, ktorý je predmetom dočasného použitia a tiež hodnoty tovaru určeného na opravu a po oprave a s tým súvisiace náhradné diely.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/trade/metadata Zahraničný obchod Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0AT6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Zahraničný obchod /Metaúdaje