Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vybrané trhové služby
Print Mail TW FB WA

Vybrané trhové služby

15.02.2023 |

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Vybrané trhové služby (VTS) zahŕňajú podnikateľské subjekty, ktoré sa v prevažujúcej miere zaoberajú poskytovaním platených služieb podnikom a obyvateľstvu.

V nadväznosti na implementáciu európskej legislatívy v krátkodobej podnikovej štatistike a kvôli zníženiu záťaže podnikateľského prostredia bola zmenená štruktúra súboru oslovených spravodajských jednotiek v mesačnom štatistickom zisťovaní VTS 1-12.

Do konca roka 2021 boli vyhodnocované kompletné údaje aj s aktuálne zrušenou spravodajskou povinnosťou za divízie 85, 90 až 93, 95 až 96 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE – ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti, ako aj umenie, zábavu a rekreáciu, činnosti herní a stávkových kancelárií, ale aj za ostatné osobné služby (pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru).

V druhovom členení tržieb, ktoré vychádza zo Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE sú zaradené od začiatku roka 2022 už len činnosti divízií 68 až 82.

 1. nehnuteľností, odborných a vedeckých činností,
  (činnosti v oblasti nehnuteľností, právne a účtovnícke činnosti, vedenie firiem a poradenstvo v oblasti riadenia, architektonické a inžinierskych činností, reklamy a prieskumu trhu),
 2. administratívne a podporné služby,
  (prenájom a lízing, sprostredkovania práce, činnosť cestovných agentúr a kancelárií, bezpečnostné a pátracie služby, činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou  úpravou, administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činností).

V rámci VTS sú definované nasledovné ukazovatele:

 • Tržby za vlastné výkony a tovar
  Zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti za predaj realizované v sledovanom období, ktoré sú určené pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádzajú sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Uvedie sa hodnota účtov 601, 602, 604, 606 a 607.
 • Priemerný počet zamestnaných osôb
  Zahŕňa priemerný počet zamestnancov, priemerný počet samostatne zárobkovo činných osôb.
 • Priemerný evidenčný počet zamestnancov
  Zahŕňa stálych i dočasných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom alebo v členskom pomere k organizácii (v družstevných podnikoch, kde súčasťou členstva je pracovný vzťah), bez ohľadu na to, či sú skutočne prítomní v práci alebo nie, napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie a pod. a tiež zamestnanci, ktorí nepracovali, napr. v dôsledku prestojov, štrajku, výluky. Patria sem tiež zamestnanci s kratším pracovným časom. Nepatria sem osoby na materskej dovolenke, učni a študenti na prevádzkovej praxi.
 • Priemerná nominálna mesačná mzda
  Zahŕňa čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Údaje sú bez podnikateľských príjmov.

Zdroj údajov

Všetky publikované údaje sú výsledkom štatistických zisťovaní Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sú dostupné v databáze DATAcube. a v štvrťročnej publikácii Základné ukazovatele za vybrané trhové služby, vydávanej do 4.Q 2019.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/selected/metadata Vybrané trhové služby Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3O26 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Vybrané trhové služby /Metaúdaje