Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Print Mail PDF TW FB WA

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

16.11.2021 | | Počet zobrazení: 96390

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

Štatistiky poľnohospodárstva a lesníctva sú zamerané na získanie relevantných a porovnateľných štatistických informácií z odvetvia poľnohospodárstva a lesníctva.

Odvetvie poľnohospodárstva zahŕňa základné údaje o poľnohospodárskej produkcii, pracovníkoch, využití pôdy a ekonomických výsledkoch. Údaje sú za všetky jednotky (právnické a fyzické osoby), ktorých činnosťou je rastlinná a živočíšna výroba, služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu a chov rýb. Základnou štatistickou jednotkou na účely štatistiky pôdneho fondu a rastlinnej výroby je:

  1. súhrn poľnohospodárskej pôdy s výmerou väčšou ako 0,10 ha
  2. súhrn poľnohospodárskej pôdy s výmerou do 0,10 ha, ak
   • výrobky z tejto pôdy sa spravidla predávajú,
   • je na tejto pôde vinica s výmerou väčšou ako 0,05 ha.
  3. súhrn lesnej pôdy alebo rybníkov o výmere väčšej ako 0,10 ha pokiaľ tieto kultúry nie sú už súčasťou poľnohospodárskeho závodu podľa bodu a).

Základnou štatistickou jednotkou na účely štatistiky živočíšnej výroby je každý chovateľ hospodárskych zvierat, ktorý ich chová na predaj alebo na ďalšie spracovanie. Sem patria aj poľnohospodárske podniky a ostatní chovatelia bez poľnohospodárskej pôdy, alebo s poľnohospodárskou pôdou s výmerou do 0,10 ha.

Odvetvie lesníctva zahŕňa základne údaje o štruktúre lesnej pôdy v užívaní, základné údaje o prácach v pestovnej činnosti, obnove a ochrane lesov, základné údaje o ťažbovej činnosti a dodávkach dreva. Údaje sú za podniky štátnych lesov, vojenských lesov, lesov priemyselných a poľnohospodárskych podnikov, lesov miest a obcí, za organizácie obhospodarujúce súkromné lesy a za pozemkové spoločenstvá (urbáre, komposesoráty, želiare a iné) vrátane subjektov, ktoré nemajú povinnosť registrácie v obchodnom alebo živnostenskom registri.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/about Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_Q7I8BB1A0GHU80INB0GG9L1KQ1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /O téme