Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Stavebníctvo
Print Mail TW FB WA

Stavebníctvo

12.05.2023 |

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Do produkcie odvetvia stavebníctva sa zahŕňa stavebná produkcia vykonaná na území Slovenskej republiky a v zahraničí dodávateľskými stavebnými podnikmi s prevažujúcou stavebnou činnosťou, registrovanými v SR (vrátane živnostníkov) a stavebnými závodmi nestavebných podnikov. Prevažujúca stavebná činnosť je určená registrovanou príslušnosťou podniku k divíziám 41, 42, 43 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (ak nie je uvedené inak). Údaje sa uvádzajú v metodike a organizácii príslušného roka.

Mesačné (predbežné) údaje

Z mesačných štatistických výkazov (Mesačný výkaz v stavebníctve Stav 1-12) Štatistický úrad SR získava údaje za podniky zapísané v obchodnom registri alebo príspevkové organizácie:

  • s počtom zamestnancov 20 a viac - vyčerpávajúco
  • s počtom do 19 zamestnancov
    • ak ich ročné tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli 5 a viac miliónov eur – vyčerpávajúco
    • ak ročné tržby nepresiahli 5 miliónov eur - výberovo
  • Údaje za živnostníkov sú odhadované.

Mesačné údaje za uplynulý štvrťrok sú predbežné a štvrťročne sa spresňujú na základe spracovania štvrťročných výkazov (Štvrťročný výkaz produkčných odvetví Prod 3-04).

Ročné (definitívne) údaje

Štatistický úrad SR zverejňuje ročné definitívne dáta približne 9 mesiacov po skončení referenčného obdobia. Získava ich z údajov ročných štatistických výkazov (Ročný výkaz produkčných odvetví v stavebníctve Roč Stav 1-01 a Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v stavebníctve Roč Stav 2-01).

Definície

Stavebná produkcia zahŕňa práce na výstavbe, prestavbe, rozšírení, obnove, opravách a údržbe stavebných objektov, vrátane montážnych prác stavebných konštrukcií a hodnoty zabudovaného materiálu. Patria sem všetky práce uvedené v divíziách 41, 42, 43 Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA 2008). Stavebnú produkciu tvoria okrem dodávateľských stavebných podnikov aj nestavebné podniky svojimi stavebnými závodmi. Dodávateľ stavebnej produkcie vykonáva dohodnutý rozsah stavebných prác buď vlastnými kapacitami alebo za pomoci poddodávok stavebnej produkcie od iných stavebných alebo nestavebných organizácií. Môže tiež vykonávať stavebné práce v poddodávke pre iné stavebné podniky alebo nestavebné organizácie. V tomto zmysle sa zásadne rozlišuje objem stavebnej produkcie vykonaný vlastnými zamestnancami a objem stavebnej produkcie podľa dodávateľských zmlúv.

Stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami zahŕňa objem stavebnej produkcie, ktorý podnik realizoval zamestnancami zahrnutými do evidenčného počtu, ako aj osobami pracujúcimi na dohodu na stavebných prácach (vrátane produktívnej práce učňov). Okrem stavebnej produkcie vykonanej pre priamych investorov (odberateľov) sem patrí aj produkcia vykonaná pre vlastnú investičnú výstavbu a produkcia pre iných dodávateľov stavebnej produkcie, vrátane produkcie vykonanej v zahraničí.

Stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv zahŕňa objem stavebnej produkcie realizovanej na základe zmluvy o dodávke pre odberateľa, vrátane produkcie vykonanej poddodávateľmi. Ide teda o súčet všetkých výkonov (stavebnej produkcie) vlastných a cudzích (od poddodávateľov) zúčtovateľných dodávateľom zmluvnému odberateľovi.

Stavebná produkcia sa člení podľa Klasifikácie stavieb (ďalej KS) na produkciu bytových budov (oddiel 11 KS), nebytových budov (oddiel 12 KS) a inžinierskych stavieb (typ 2 KS).

Stavebná produkcia na novej výstavbe, vrátane rekonštrukcií a modernizácií zahŕňa objem produkcie v tuzemsku, ktorý súvisí s obstaraním nového a prestavbou, rozšírením, resp. rekonštrukciou doterajšieho dlhodobého hmotného majetku.

Opravy a údržba zahŕňajú objem prác realizovaný na existujúcich stavebných objektoch alebo stavebných častiach dlhodobého hmotného majetku, ktorými sa odstraňuje ich čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie s cieľom uviesť ich do stavu schopného prevádzky.

Stavebná produkcia na ostatných prácach zahŕňa produkciu, ktorú nemožno zahrnúť do novej výstavby, rekonštrukcií a modernizácií a opráv, sú to napr. stavebné práce pre geologický prieskum, skrývkové práce vykonávané dodávateľsky, demolácie (na mieste, kde sa nadväzne nebude stavať iná stavba) a iné.

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti na predaj, realizovaná v sledovanom období a určená pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Uvedie sa hodnota účtov 601, 602, 604, 606 a 607.

Priemerný počet zamestnaných osôb zahŕňa priemerný počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Priemerný počet zamestnancov zahŕňa stálych i dočasných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom alebo členskom pomere k organizácii (v družstevných podnikoch, kde súčasťou členstva je pracovný vzťah) bez ohľadu na to, či sú skutočne prítomní v práci alebo nie, napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie a pod. a tiež zamestnancov, ktorí nepracovali, napr. v dôsledku prestojov, štrajku, výluky. Patria sem tiež zamestnanci s kratším pracovným časom. Nepatria sem osoby na materskej dovolenke, učni a študenti na prevádzkovej praxi, ani osoby pracujúce na základe dohody o vykonaní práce.

Produktivita práce je vyjadrená podielom príslušnej stavebnej produkcie, ktorý pripadá na jedného zamestnanca.

Priemerná mesačná mzda zahŕňa plnenia, ktoré pripadajú na základnú (tarifnú) mzdu stanovenú podľa mzdových predpisov vrátane základných zložiek zmluvných platov a miezd za nadčasy, náhrady miezd za neodpracovaný čas, mesačné a dlhodobé prémie a odmeny vyplatené v závislosti od výkonu a splnenia hodnotiacich kritérií, príplatky a doplatky za nadčasovú prácu, nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu, sviatky, za zdraviu škodlivé prostredie, hluk, rizikovú a namáhavú prácu, naturálne mzdy vyjadrené v peňažnej forme a ostatné mzdy vo forme mzdových zvýhodnení, ktorých výška a periodicita sú vopred určené bez ohľadu na situáciu podniku.

Zdroj údajov

Publikované údaje sú výsledkom štatistických zisťovaní vykonaných Štatistickým úradom SR.
Podrobnejšie informácie budú dostupné v databáze DATAcube.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/construction/metadata Stavebníctvo Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38I3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Stavebníctvo /Metaúdaje