Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Veda, technika a inovácie
Print Mail PDF TW FB WA

Veda, technika a inovácie

01.12.2023 | | Počet zobrazení: 120743

Štatistika vedy, techniky a inovácií zahŕňa štatistiku výskumu a vývoja, štatistiku inovácií a štatistiku odvetví s vysokou technológiou a služieb založených na poznatkoch (v skratke štatistika High-Tech).

Štatistika výskumu a vývoja monitoruje počty a štruktúru zamestnaných osôb vo výskume a vývoji podľa vzdelania, pracovného zaradenia a pohlavia vo fyzických osobách podľa stavu ku koncu roka, ako aj v prepočte na ekvivalent plnej pracovnej doby (FTE). Výdavky na výskum a vývoj (VV) sú zisťované v štruktúre na kapitálové a bežné výdavky, podľa zdrojov financovania, sociálno-ekonomických cieľov, sektorov vykonávania VV, vedných oblastí a podľa činností VV (základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj).

Štatistika inovácií sleduje inovačné činnosti podnikov, ktoré zahŕňajú inovácie produktov, procesov, organizačné inovácie a marketingové inovácie.

Štatistika High-Tech prezentuje údaje za vybrané ukazovatele v technologicky a znalostne náročných odvetviach a zahraničnom obchode s produktmi s vysokou technológiou.

Veda, technika a inovácie majú kľúčové postavenie pri realizácii rozvoja ekonomiky a spoločnosti s cieľom udržania a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny a preto aj monitorovanie ich stavu a vývoja patrí medzi hlavné úlohy EÚ. Štatistické informácie porovnateľné so štatistikou EÚ za túto oblasť sú zabezpečované na základe Nariadenia EK č. 995/2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 10608/2003 o vypracovaní a vývoji štatistík spoločenstva a vede a technike. Metodika zisťovaní vychádza z manuálov medzinárodných organizácií (Frascati manuál pre štatistiku výskumu a vývoja, Oslo manuál pre štatistiku inovácií.)

Jedným z piatich hlavných cieľov Stratégie Európa 2020 je zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň verejných a súkromných investícií v tomto odvetví na 3 % HDP EÚ (1,2 % HDP SR).

Vývoj podielu výdavkov na výskum a vývoj z HDP* v %:

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(p)
Slovenská republika 0,45 0,46 0,47 0,61 0,65 0,79 0,82 0,88 1,16 0,79 0,88 0,84 0,82 0,90 0,92 0,98
EÚ(27) 1,80 1,87 1,97 1,97 2,02 2,08 2,10 2,11 2,12 2,12 2,15 2,18 2,22 2,30 2,27 2,22

* metodika ESA 2010, podľa národných účtov
(p) predbežný údaj
 

Pilotné zisťovanie o kariérnom postupe osôb s ukončeným doktorandským vzdelaním – CDH 2006

Obsah a ciele projektu CDH 2006

Štatistický úrad SR sa v roku 2007 zapojil do spoločného projektu OECD, Európskej komisie a UNESCO o kariérnom postupe osôb s ukončeným doktorandským vzdelaním (Statistics on the Career Development of Doctorate Holders - CDH). Tento projekt prebieha v takmer 40 krajinách sveta a jeho cieľom je získať údaje o základných štatistických charakteristikách (demografických, zamestnaneckých, profesijných, o medzinárodnej i vnútrosektorálnej mobilite a pod.) najvyššie vzdelanej časti populácie v každej krajine a vytvoriť medzinárodne porovnateľné ukazovatele o kariérnom raste držiteľov akademických, vedeckých a pedagogických hodností PhD, ThD., ArtD., CSc., DrSc., Dr., Doc. a Prof.

Pilotné zisťovanie sa uskutočnilo za referenčný rok 2006, zber dotazníkov bol ukončený 30. septembra 2007 a výsledky zisťovania v agregovanej podobe boli odoslané medzinárodným organizáciám 28. februára 2008. Publikácia z výsledkov zisťovania je v slovenskej aj anglickej verzii dostupná na stiahnutie na portáli.

Dokument na stiahnutie:

Výsledky mimoriadneho štatistického zisťovania o kariére držiteľov doktorátov v SR (CDH 2006) (pdf - 3,33 MB)

Results of the pilot statistical survey on careers of doctorate holders in the SR (CDH 2006) (pdf - 2,63 MB)

 


/wps/portal/ext/themes/multi/science/about Veda, technika a inovácie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3UT0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Veda, technika a inovácie /O téme