Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Dynamický cenový model (DCM)
Print Mail TW FB WA

Dynamický cenový model (DCM)

Posledná aktualizácia: 20.05.2022

LOGO

Prijímateľ:                               Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Partneri:                                  Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Kód projektu:                          311070AA56
Názov projektu:                      Dynamický cenový model
Akronym:                                DCM
Miesto realizácie projektu:    Slovenská republika
Termín realizácie projektu:   14.11.2020 -
Výška poskytnutého NFP:     2 998 728,00 €
Kód projektu:                          Z311071AA56
Zmluva:                                    Zmluva


Stručný popis projektu:

Účelom dopytovej výzvy je podporiť realizáciu aktivít v oblasti Lepšieho využívania údajov na úrovni jednotlivých inštitúcií verejnej správy. Práve preto musia byť základným nositeľom inovácie jednotlivé inštitúcie verejnej správy, ktoré majú prirodzený záujem fungovať lepšie s využitím údajov. Je potrebné si tiež uvedomiť, že nové analytické metódy a technológie umelej inteligencie výrazne znižujú náklady na predikciu, a ich použitie má zmysel všade, kde je potrebné predvídať budúci vývoj dôležitých veličín a rozhodovať sa na základe takýchto vstupov. Snahou je, aby analytické využitie dát bola cieľovo orientovaná aktivita poskytujúca riešenia pre jednotlivé funkcie verejnej správy u ktorých existuje predpoklad týmto spôsobom zlepšiť svoje fungovanie.

Využívanie alternatívnych metód zberu údajov nie je dostatočné v podmienkach Slovenska. Podľa Eurostatu pri Európskej komisii: − sú údaje obsiahnuté na webových stránkach plné detailných a frekventovaných údajov, ktoré môžu byť prínosné pre oficiálnu štatistiku − tradičné spôsoby zberu môžu byť obohatené práve týmito údajmi − tieto údaje môžu umožniť získavať ďalšie indikátory, ktoré nie je možné získať z tradičných prístupov zberu − čas zberu a analýzy sú neporovnateľne rýchlejšie ako v prípade klasického zberu − Nevyužívaním alternatívnych nástrojov a údajov v oblasti cenových hladín môže dochádzať k oslabovaniu postavenia Národnej štatistiky v prospech podnikateľského komerčného sektora Preto je snahou projektu takéto údaje zbierať a analyzovať aj vo väzbe na existujúce modely zberu, čím sa môžu dosiahnuť efekty ako je napr.: − Zníženie administratívnej náročnosti na strane podnikateľov v oblasti cenových hladín, − Zefektívnenie procesov na strane štatistického úradu − Získanie presnejších a včasnejších údajov vhodných na vytváranie ďalších analýz a predikcií.


Ďalšie informácieInformácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Dynamick%C3%BD%20cenov%C3%BD%20model%20(DCM) Dynamický cenový model (DCM) Z6_VLP8BB1A081630QDLLRVAM3TA0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Dynamický cenový model (DCM)