Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR - DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek
Print Mail PDF TW FB WA

Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR - DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek

Posledná aktualizácia: 10.04.2024 | Počet zobrazení: 9819

Ilustračný obrázok

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Kód projektu:
311071CQD3
Názov projektu:
Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR - DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek
Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:
3 665 153,76 €
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP:
29.03.2023
Zmluva:
Zmluva

Stručný popis projektu:

Projekt rozvoja informačných systémov Štatistického úradu predstavoval kompiláciu viacerých zmenových požiadaviek pre viac informačných systémov, ktoré sú prevádzkované v súčasnosti na ŠÚ SR. Jedná sa o nasledovné projektové iniciatívy:

 • Modernizácia DATAcube. a OPEN DATA platformy (ďalej aj „DC a OD“),
 • Modernizácia IS „Evidencia požiadaviek zákazníkov ŠU SR“ (ďalej aj „EPZ“),
 • Rozvoj SODB - Vybudovanie Štatistického registra budov, domov a bytov (ďalej aj „ŠRBDB“),
 • Modernizácia informačného systému - Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“),
 • Modernizácia informačného systému - Integrovaný štatistický informačný systém (ďalej aj „IŠIS“) - tento podprojekt nakoniec po dohode so sprostredkovateľským orgánom nebol realizovaný.

DATAcube. a OPEN DATA platforma

Vzhľadom na meniace sa prostredie a vznikajúce požiadavky na kvalitu a publikovanie dát boli počas prevádzky súčasných ISVS identifikované viaceré potrebné technické, organizačné a procesné zmeny, ktoré majú samotný systém rozvinúť a prispieť tak k produkcii kvalitnejších štatistických údajov, využiteľných nielen pre samotné štatistické účely ale aj pre širokú verejnosť ako aj štátnu a verejnú správu.

EPZ

V poslednej dobe bolo vytvorené prostredie pre zjednotenie spracovateľských postupov a zlepšenia využitia dát, ktorými ŠÚSR disponuje pri tvorbe štatistických produktov. Jedna z oblastí, ktorá má potenciál prispieť k zefektívneniu tvorby štatistických produktov a najmä k zlepšeniu a skvalitneniu služieb, ktoré ŠÚ SR poskytuje svojim Zákazníkom, je oblasť využitia dát a metadát o Zákazníkovi a jeho požiadavkách a zefektívneniu jeho prístupu k zadaniu požiadavky a efektivite jej spracovania. Z tohto dôvodu sa ŠÚ SR rozhodol pristúpiť k modernizácii svojho IS „Evidencia požiadaviek zákazníkov ŠU SR“ formou realizácie rozvojovej požiadavky týkajúcej sa zlepšenia služby špecifikácie potrieb pre štatistické zisťovanie/produkt a spoločné previazanie na celkový ekosystém IS ŠU SR.

ŠRBDB

Projekt predstavoval snahu vybudovať samostatný Štatistický register budov, domov a bytov. Zároveň treba povedať, že súčasné riešenie ESDB by tvorilo základ pre Štatistický register budov, domov a bytov a mohol by pokračovať rovnako ako bolo nastavené počas sčítania domov a bytov 2021. Základ pre naplnenie údajov do Štatistického registra budov, domov a bytov by tvorila ZBD_D 2021, ZBD_B 2021 a zrušené AB pre nebytové budovy (tieto neboli predmetom ESDB ale pre Štatistický register bytov sú potrebné). V prípade nebytových budov bolo potrebné pridať príznak, že ide o nebytovú budovu a nebude možné vytvoriť v nej byt.

RPO

Motiváciou projektu bolo reagovať na požiadavky, na úpravy a ďalšie rozšírenia funkcionalít RPO vyplývajúcich:

 • z legislatívy Európskej únie, medzinárodných štandardov a noriem,
 • z legislatívy Slovenskej republiky a pripravovanej zmeny legislatívy registra RPO,
 • požiadaviek používateľov RPO.

Hlavnými aktivitami boli:

 • Analýza a dizajn
 • Implementácia
 • Testovanie
 • Nasadenie.

Projekt bol úspešne zrealizovaný, merateľné ukazovatele boli naplnené. Plánovaný harmonogram bol dodržaný.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Moderniz%C3%A1cia%20informa%C4%8Dn%C3%BDch%20syst%C3%A9mov%20%C5%A0tatistick%C3%A9ho%20%C3%BAradu%20SR-%20DATACube.%2C%20OpenData%2C%20RPO%2C%20ISIS%2C%20SRBDB%2C%20Evidencia%20po%C5%BEiadaviek Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR - DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek Z6_VLP8BB1A0OLS906SHJ0LPT18C5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Modernizácia informačných systémov Štatistického úradu SR- DATACube., OpenData, RPO, ISIS, SRBDB, Evidencia požiadaviek