Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistické výbory
Print Mail TW FB WA

Štatistické výbory

Posledná aktualizácia: 18.11.2021

Výbor pre Európsky štatistický systém (ESSC)

Jadrom Európskeho štatistického systému je Výbor pre Európsky štatistický systém, ktorý bol ustanovený na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike. Podľa článku 7 tohto nariadenia je úlohou Výboru ESSC poskytovať odborné usmernenie v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky a zúčastňovať sa na procese prípravy a prijímania legislatívy v tejto oblasti.

Výboru pre Európsky štatistický systém predsedá Komisia (Eurostat). Skladá sa z predsedov, resp. generálnych riaditeľov národných štatistických inštitúcií (NŠI) členských štátov. Na zasadnutiach, ktoré sa uskutočňujú trikrát do roka, sa zúčastňujú predstavitelia Eurostatu a predsedovia, resp. generálni riaditelia NŠI členských štátov a ako pozorovatelia zástupcovia NŠI krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). Na zasadnutiach sa môžu tiež zúčastniť pozorovatelia z Európskej centrálnej banky (ECB) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Partnerská skupina

Partnerská skupina (Partnership Group) je poradným orgánom Výboru ESSC a pozostáva zo skupiny predsedov NŠI z EŠS. Jej poslaním je ďalší rozvoj Európskeho štatistického systému na najvyššej úrovni, najmä prostredníctvom zabezpečenia účinného pôsobenia Výboru ESSC. Partnerská skupina sa zvyčajne schádza trikrát do roka medzi zasadnutiami Výboru ESSC.

Medzi hlavné úlohy Partnerskej skupiny patria definovanie a predkladanie strategických otázok na rokovania Výboru ESSC, koordinovanie spolupráce medzi NŠI a Eurostatom na týchto otázkach, rokovanie o sporných otázkach a zbližovanie predstáv členov Výboru ESSC o podobe spolupráce a možnostiach jej zlepšenia.

Konferencia predsedov národných štatistických inštitúcií (DGINS)

V roku 1953 bola zriadená Konferencia predsedov národných štatistických inštitúcií, ktorá pôsobila ako predchodca Výboru ESSC. Zasadnutie sa koná raz do roka s cieľom prerokovať témy, ktoré sa týkajú tvorby kvalitnej a spoľahlivej európskej štatistiky,  metód a postupov tvorby štatistík. Hostiteľom je vždy iný členský štát a konferenciu vedie predseda z hostiteľskej krajiny. Témy predchádzajúcich zasadaní predsedov národných štatistických úradov:

Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky (ESGAB)

Úlohou Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky je poskytovať nezávislý prehľad o Európskom štatistickom systéme, najmä v súvislosti s vykonávaním Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

ESGAB poskytuje Eurostatu poradenstvo, ktoré sa týka:

  • primeraných opatrení na uľahčenie implementácie Kódexu postupov,
  • sprostredkovania Kódexu postupov používateľom a poskytovateľom údajov,
  • aktualizácie Kódexu postupov,
  • otázok súvisiacich s dôverou používateľov v európsku štatistiku.

Okrem toho ESGAB zostavuje ročnú správu o vykonávaní Kódexu postupov Komisiou (Eurostatom). Túto predkladá Európskemu parlamentu a Rade. Správa obsahuje hodnotenie vykonávania Kódexu postupov v Európskom štatistickom systéme ako celku. ESGAB pozostáva zo siedmich nezávislých vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti štatistiky.

Európsky poradný výbor pre štatistiku (ESAC)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 234/2008/ES (pdf - 46 kB) z 11. marca 2008 bol zriadený Európsky poradný výbor pre štatistiku.

Európsky poradný výbor pre štatistiku (ESAC) má 24 členov, ktorí zastupujú tak používateľov, respondentov a iné zainteresované subjekty európskej štatistiky (vrátane vedeckej komunity, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti), ako aj inštitucionálnych používateľov (ako napr. Radu a Európsky parlament). Výbor zabezpečuje, aby sa požiadavky používateľov, ako aj znižovanie zaťaže poskytovateľov informácií a tvorcov štatistík, zohľadnili pri vypracovaní štatistických programov. Poskytuje stanovisko k viacročnému štatistickému programu a zameriava sa na jeho relevantnosť k požiadavkám európskej integrácie. Posudzuje vyváženosť priorít a zdrojov medzi rôznymi oblasťami viacročného štatistického programu a ročným štatistickým pracovným programom Komisie.

Európske štatistické fórum (ESF)

bolo zriadené v roku 2013 ako správny orgán vo vzťahu medzi Európskym štatistickým systémom (EŠS) a Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB). Fórum bolo zriadené Memorandom o porozumení v oblasti spolupráce medzi členmi EŠS a ESCB, ktoré bolo podpísané 24. apríla 2013.

V novembri 2016 bolo podpísané Memorandum o porozumení o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri nadmernej makroekonomickej nerovnováhe medzi Eurostatom a ECB. Predstavuje míľnik v spolupráci medzi oboma systémami a prináša praktickú úpravu pre spoluprácu v oblasti platobnej bilancie a štatistike finančných účtov.

ESF sa skladá z jedného predstaviteľa z každého členského štátu z Výboru pre európsku štatistiku (ESSC) ako aj z Výboru pre štatistiku Európskeho systému centrálnych bánk (STC). Fórum zasadá jedenkrát do roka, striedavo v Luxemburgu a vo Frankfurte.


/wps/portal/ext/aboutus/ess/statistical.committees Štatistické výbory Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3I52 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém /Štatistické výbory