Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne
Print Mail PDF TW FB WA

Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne

Posledná aktualizácia: 12.01.2023 | Počet zobrazení: 22346

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne

Termín realizácie projektu:
04/2017 – 11/2022

Výška NFP:
390 949,02  EUR 

Prioritná os:
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ:
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód projektu:
310041X576

 

Popis: 

Predmetom realizácie projektu je zateplenie obvodovej steny, stropu v suteréne, stropu na prízemí a podlahy v podkroví v súlade s platnými teplo technickými normami. Výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere). Výmena svietidiel v celom objekte za úspornejšie. Hydraulické vyregulovanie systému a rekonštrukciu kotolne. Inštalácia malej vzduchotechnickej jednotky, ktorá rieši riadené vetranie s rekuperáciou tepla.

Cieľom projektov je realizácia opatrení technického riešenia na zníženie energetickej náročnosti budov na základe vykonaných Energetických auditov (ďalej EA), ktorých predmetom bolo zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností auditovanej budovy, zistenie potenciálu úspor energie a návrh opatrení. EA preukázal, že v auditovanej budove sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, a to hlavne v znižovaní tepelných strát budov. Stavebné úpravy na zníženie spotreby energie vychádzajú z doporučení EA.

Projekt na základe jeho realizácie prispieva k plneniu cieľa úspory energie podľa smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Implementáciou projektu  bude zabezpečené: - zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy Štatistického úradu SR a - zníženie spotreby energie pri jej prevádzke. Projekt je komplexným riešením úspor energie zabezpečeným kombináciou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií spolu s modernizáciou vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody a osvetlenia s dosahovaným znížením potreby energie na úroveň budovy s ultranízkoenergetickou potrebou energie.

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty kritéria pre budovu verejnej správy a to dosiahnutím - energetickej hospodárnosti s ultranízkoenergetickou potrebou energie pre kategóriu administratívnej budovy v energetickej triede A1.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na:

www.siea.sk
www.op-kzp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk 


Zmluvy  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

  • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
  • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Kvalita%20%C5%BEivotn%C3%A9ho%20prostredia/Zn%C3%AD%C5%BEenie%20energet.%20n%C3%A1ro%C4%8Dnosti%20Admin.%20budovy%20%C5%A0%C3%9A%20SR%20v%20Tren%C4%8D%C3%ADne Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne Z6_VLP8BB1A0G1A60QFA2M9JK3I47 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Kvalita životného prostredia /Zníženie energet. náročnosti Admin. budovy ŠÚ SR v Trenčíne