Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Peer review EŠS – partnerské preskúmanie Národného štatistického systému SR
Print Mail TW FB WA

Peer review EŠS – partnerské preskúmanie Národného štatistického systému SR

Posledná aktualizácia: 26.04.2023

Čo znamená „Peer review Európskeho štatistického systému“?

Národné štatistické úrady všetkých členských štátov EÚ, krajín EZVO a Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) tvoria partnerstvo s názvom Európsky štatistický systém (EŠS). Spoločne vyvíjajú, tvoria a šíria európsku štatistiku. Je potvrdené, že kvalita je jednou z komparatívnych výhod európskej štatistiky vo svete, ktorý zažíva rastúci trend okamžitých informácií a nových výziev spôsobených mimoriadnymi okolnosťami a neustálou potrebou rýchlejších, ale kvalitných údajov.

Kódex postupov pre európsku štatistiku (ES CoP) je základom spoločného rámca kvality EŠS a štatistické orgány EŠS sa zaviazali ho dodržiavať.

V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby bol EŠS vybavený systémom preskúmania – partnerské preskúmanie – ktorý by na základe zdokumentovaných dôkazov podporil tento vlastný záväzok dodržiavať kódex postupov.

Peer reviews - partnerské preskúmania – sú nástrojom zabezpečenia kvality európskej štatistiky, a to formou kontroly súladu národných štatistických úradov a ostatných vnútroštátnych orgánov tvoriacich oficiálnu štatistiku s Kódexom postupov pre európsku štatistiku.

Ilustračný obrázok

- Hore -

Čo je cieľom Peer review EŠS?

Cieľom systému preskúmania je posilniť integritu, profesionálnu nezávislosť a zodpovednosť všetkých štatistických orgánov EŠS, tým uistiť používateľov o záväzku EŠS dodržiavať vysokú kvalitu a podporiť ich dôveru v európsku štatistiku.

V minulých kolách Peer review sa preskúmanie zameriavalo predovšetkým na dodržiavanie Kódexu postupov európskej štatistiky.

Tretie kolo Peer review sa posunulo o krok ďalej a má tieto dva ciele:

  • preskúmať súlad/prispôsobenie EŠS s Kódexom postupov s cieľom preukázať EŠS a externým zainteresovaným stranám, že EŠS je systém založený na zásadách Kódexu postupov;
  • pomôcť národným štatistickým úradom, iným vnútroštátnym orgánom a Eurostatu pri ich ďalšom zlepšovaní a rozvoji prostredníctvom odporúčaní orientovaných na budúcnosť; zároveň by mali stimulovať vládne orgány, aby podporili implementáciu týchto odporúčaní.
Ilustračný obrázok

Čo je to Kódex postupov európskej štatistiky?

Kódex postupov pre európsku štatistiku predstavuje súbor noriem kvality, ktoré pôsobia ako samoregulačný nástroj prostredníctvom 16 zásad rozdelených do oblasti inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov štatistík. Národné štatistické orgány musia v rámci Peer review uviesť, ako dodržiavajú Kódex postupov a poskytnúť zdokumentované dôkazy.

Ilustračný obrázok

- Hore -

Kedy a ako sa uskutoční Peer review v Štatistickom úrade SR?

Prvé kolo partnerských preskúmaní sa uskutočnilo v rokoch 2006 až 2008, druhé kolo nasledovalo v rokoch 2013 až 2015.

V roku 2017 bol kódex postupov revidovaný a rozšírený a v súčasnosti zahŕňa 16 zásad. Táto revidovaná verzia spustila tretie kolo partnerských preskúmaní v rámci EŠS, ktoré sa uskutočňujú od polovice roka 2021 do polovice roka 2023 vo všetkých členských štátoch EŠS.

Pre Štatistický úrad SR predstavuje partnerské preskúmanie príležitosť preukázať kvalitu oficiálnej štatistiky. V súhrne ide o komplexný a náročný prieskum naprieč Štatistickým úradom SR, ostatnými členmi národného štatistického systému s dosahom na poskytovateľov a používateľov štatistických údajov, napr. ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, verejné inštitúcie, vedeckú komunitu, obchodné asociácie, média, atď.

Národné štatistické úrady v rámci Peer review v prvej fáze vykonávajú sebahodnotenia formou vyplnenia dotazníkov. Následne tím štatistických expertov analyzuje sebahodnotenia a zrealizuje návštevu štatistickej autority v konkrétnej krajine.

Výsledkom analýzy a návštevy je záverečná správa s odporúčaniami na zlepšenie pre danú krajinu. Národný štatistický úrad vzápätí vypracuje konkrétne opatrenia s cieľom naplniť odporúčania, ktoré sa budú každoročne monitorovať.

Štatistický úrad SR sa už niekoľko mesiacov pripravuje na 3. kolo Peer review.

Tím štatistických expertov navštívi Štatistický úrad SR od 19. do 23. júna 2023.

Ilustračný obrázok

Viac informácií o európskej štatistike, ako aj o partnerských preskúmaniach EŠS nájdete na webovom sídle Eurostatu.

- Hore -


/wps/portal/ext/aboutus/ess/Peer%20reviewPeer%20review Peer review EŠS – partnerské preskúmanie Národného štatistického systému SR Z6_VLP8BB1A0OLS906SHJ0LPT1221 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém /Peer review