Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybudovanie informačného systému Register Podnikov
Print Mail TW FB WA

Vybudovanie informačného systému Register Podnikov

Posledná aktualizácia: 20.05.2022

LOGO

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Kód projektu:
311071BLR4
Názov projektu:
Vybudovanie informačného systému Register Podnikov
Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:
458 186,40 €
Dátum účinnosti zmluvy o NFP:
01.01.2022
Zmluva:
Zmluva

Stručný popis projektu:

V súčasnosti neexistuje Register podnikov (ďalej len „RPOD“), ktorý by spĺňal základné požiadavky pre definovanie informácií v zmysle nariadení EÚ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152, z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách), ktorých cieľom je rozvoj, tvorba a šírenie štatistických informácií o ekonomických činnostiach podnikov.

Súčasné riešenie nie je úplné a postačujúce na plnenie úloh podľa Čl. 2 odsek 3 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2019/2152  o európskych podnikových štatistikách. Riešenie nedokáže poskytovať dostatočné dáta o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve. Nepostačuje na generovanie automatizovaných reportov vo forme OPEN DATA a prípadne analytických údajov, preto je nevyhnuté túto požiadavku splniť, odstrániť nedostatky a vybudovať takýto register, ktorého vedenie má v povinnostiach Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) už v súčasnosti.

Riešenie prinesie nasledovné kvalitatívne prínosy:

 • zabezpečenie porovnateľnosti národných podnikových štatistík s európskymi na základe aplikovania jednotných európskych konceptov a metodík,
 • vytvorenie lepších predpokladov pre analýzy nových javov (napríklad globalizáciu) – teda generovanie analytických údajov a open údajov,
 • prispôsobenie podnikových štatistík novým potrebám v oblasti údajov a úprava systému tvorby podnikových štatistík smerom k znižovaniu administratívnej záťaže podnikov.

Ciele projektu:

 • Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
 • Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Stanovené ciele budú naplnené prostredníctvom dodania informačného systému:

 • pre vytvorenie, vedenie a správu RPOD, v ktorom sú vedené identifikačné informácie o podniku, jeho ekonomické a štatistické údaje, údaje o Miestnych činnostných jednotkách podnikov a vlastníckych vzťahoch,
 • ktorý bude mať implementované procesy aktívneho čistenia údajov za účelom dosahovania vysokej kvality,
 • ktorý vytvorí priestor na generovanie a publikovanie kvalitných údajov vo forme open údajov alebo analytických údajov,
 • ktorý bude integrovaný na centrálnu platformu pre potreby poskytovania údajov a otvorených API štruktúr,
 • ktorý má rozhrania pre hromadnú aktualizáciu importom štruktúrovaného súboru,
 • ktorý podporuje všetky náležitosti pre export údajov v požadovanom formáte pre účel ich odovzdania Európskej Komisii (Eurostat) v súlade s článkom 10 uvedeného nariadenia,
 • ktorý je integrovaný na existujúce štatistické registre v správe ŠÚ SR,
 • ktorý umožní inicializačné naplnenie údajov zo štruktúrovaného súboru.

V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity, ktoré sú v súlade s výzvou:

Aktivita 1 - Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality,
Aktivita 2 - Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu,
Aktivita 4 - Sprístupňovanie údajov na analytické účely,
Aktivita 5 - Automatizovaná tvorba a sprístupnenie otvorených údajov,
Aktivita 7 - Dátová Legislatíva.

Vyššie uvedené aktivity budú realizované prostredníctvom nasledujúcich etáp:

 1. Analýza a dizajn
 2. Implementácia
 3. Testovanie
 4. Nasadenie a migrácia dát

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Vybudovanie%20informa%C4%8Dn%C3%A9ho%20syst%C3%A9mu%20Register%20Podnikov Vybudovanie informačného systému Register Podnikov Z6_VLP8BB1A0G8N0060OIQL10HGJ0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Vybudovanie informačného systému Register Podnikov