Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európsky štatistický systém
Print Mail PDF TW FB WA

Európsky štatistický systém

Posledná aktualizácia: 09.05.2023 | Počet zobrazení: 137073

Európsky štatistický systém pozostáva z Eurostatu (štatistický úrad Európskej únie), národných štatistických úradov všetkých členských štátov (rôzne národné štatistické inštitúcie) a ďalších vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné v každom členskom štáte za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Do tohto partnerstva sú zaradené i krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskeho združenia voľného obchodu.

Európsky štatistický systém garantuje, že európske štatistiky ktoré sa zostavujú vo všetkých členských štátoch sú dôveryhodné, riadia sa spoločnými kritériami a definíciami a údaje sú zostavované vhodným spôsobom, aby boli vždy porovnateľné medzi jednotlivými krajinami EÚ. Úlohou Eurostatu je určovať, v úzkej spolupráci s národnými štatistickými úradmi, metódy zosúladenia štatistík.

Eurostat koordinuje spoluprácu s národnými štatistickými úradmi v rámci EŠS, s kandidátskymi štátmi a na európskej úrovni s ostatnými útvarmi Komisie, agentúrami, Európskou centrálnou bankou, medzinárodnými organizáciami, ako sú OECD, OSN, Medzinárodný menový fond a Svetová banka.

Právna úprava, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje na Európsky štatistický systém je zakotvená v tzv. Európskom štatistickom zákone, prijatom v roku 2009 ako nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike. Európsky štatistický zákon bol novelizovaný nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/759, ktorým sa mení nariadenie č. 223/2009 o európskej štatistike.

Internetová stránka o Európskom štatistickom systéme (EŠS) umožňuje jednoduchý prístup k relevantným informáciám o štruktúre a aktivitách Európskeho štatistického systému ako celku ako aj o jeho jednotlivých partneroch:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/latest-news

Štatistiky Európskej únie (EÚ 27) a štatistiky jednotlivých krajín zverejňuje Eurostat na svojej internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/eurostat


/wps/portal/ext/aboutus/ess Európsky štatistický systém Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3IK0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém