Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove
Print Mail PDF TW FB WA

Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove

Posledná aktualizácia: 12.07.2021 | Počet zobrazení: 41307

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove 

Termín realizácie projektu:
04/2017 – 03/2021

Výška NFP:
164 064,71  EUR 

Prioritná os:
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ:
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód projektu:
310041U127

 

Popis: 

Cieľ projektu bude prevažne naplnený realizáciou prác zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcii v súlade s platnými teplo technickými normami a výmenou svietidiel zabezpečujúcich úsporu elektrickej energie.

Cieľom projektov je realizácia opatrení technického riešenia na zníženie energetickej náročnosti budov na základe vykonaných Energetických auditov (ďalej EA), ktorých predmetom bolo zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností auditovanej budovy, zistenie potenciálu úspor energie a návrh opatrení. EA preukázal, že v auditovanej budove sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, a to hlavne v znižovaní tepelných strát budov. Stavebné úpravy na zníženie spotreby energie vychádzajú z doporučení EA. 

Projekt na základe jeho realizácie prispieva k plneniu cieľa úspory energie podľa smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Implementáciou projektu bude zabezpečené: - zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy Štatistického úradu SR a - zníženie spotreby energie pri jej prevádzke. Projekt je komplexným riešením úspor energie zabezpečeným kombináciou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií spolu s modernizáciou vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody a osvetlenia s dosahovaným znížením potreby energie na úroveň budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty kritéria pre budovu verejnej správy a to dosiahnutím  - energetickej hospodárnosti s takmer nulovou potrebou energie pre kategóriu administratívnej budovy v triede A0. 

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na:

www.siea.sk
www.op-kzp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk 


Zmluvy  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

  • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
  • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Kvalita%20%C5%BEivotn%C3%A9ho%20prostredia/Zn%C3%AD%C5%BEenie%20energet.%20n%C3%A1ro%C4%8Dnosti%20Admin.%20budovy%20%C5%A0%C3%9A%20SR%20v%20Bardejove Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove Z6_VLP8BB1A0OFB60QLRN0R1K3K41 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Kvalita životného prostredia /Zníženie energet. náročnosti Admin. budovy ŠÚ SR v Bardejove