Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠÚ)
Print Mail PDF TW FB WA

Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠÚ)

Posledná aktualizácia: 28.04.2023 | Počet zobrazení: 46641

LOGO

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Partner:
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Kód projektu:
311071Y061

Názov projektu:
Jednotný informačný systém štatistických údajov

Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika

Výška zazmluvneného NFP:
8 224 131,79 €

Dátum účinnosti zmluvy o NFP:
21.12.2019

Zmluva:
Zmluva

Stručný popis projektu:
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "ŠÚ SR") je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky, je kontaktným miestom pre Európsku komisiu v rámci európskeho štatistického systému a koordinátorom národného štatistického systému (ďalej len "NŠS"). Jedným zo základných cieľov realizácie tohto projektu je vytvorenie nástroja, ktorým sa zefektívni koordinácia procesov NŠS, pričom jedným z nástrojov na plnenie koordinačnej role ŠÚ SR je aplikácia Kódexu postupov pre európsku štatistiku (ďalej len „Kódex postupov“). Cieľom tohto Kódexu postupov je zabezpečiť dôveru verejnosti v európsku štatistiku stanovením, ako sa má európska štatistika rozvíjať, tvoriť a šíriť. Aby bolo možné celý proces podporiť, je potrebné vybudovať informačný systém, ktorý podporí nasledovné procesy:

Plánovanie

 • pokračovať v existujúcom procese plánovania štatistických zisťovaní v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní, s dôrazom na kontrolu jeho plnenia,
 • prepojiť štatistické zisťovania s tvorbou štatistických produktov (katalógom produktov),
 • plánovanie štatistických činností,

Produkciu

 • ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti metodiky a metodológie za účelom štandardizácie integračných nástrojov (napr. pojmy, definície, číselníky a klasifikácie). Prostredníctvom koordinácie rozvíjať metodiky a implementovať ich do príslušných štatistických oblastí,

Šírenie

 • zabezpečovať jednotnú platformu pre sprístupnenie štatistických produktov v rámci NŠS (verejná databáza údajov). Súčasťou platformy budú aj informácie o činnostiach v rámci NŠS a o stave štatistického systému,

Podporu

 • spoločná komunikačná platforma pre posilnenie väzieb, vzájomnú komunikáciu, zdieľanie znalostí, spoluprácu a koordináciu členov NŠS,
 • posilnenie vzájomných vzťahov medzi ŠÚ SR a ostatnými členmi NŠS formou vzdelávacích aktivít, diskusií, medzirezortných pracovných skupín, odborných seminárov a projektov zameraných najmä na aplikáciu Kódexu postupov, aplikáciu správnej metodológie a metodiky, implementáciu štatistických štandardov, využívanie odporúčaných IT nástrojov, vzájomnú informovanosť sa zo stretnutí pracovných skupín EÚ na všetkých úrovniach s osobitným dôrazom na štatistickú legislatívu a aktuálne rozvojové projekty.

Vybudovaný informačný systém bude integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej NKIVS a súčasne navrhovaný systém bude vybudovaný v súlade s nasledovnými premisami:

 • Biznis procesy ostanú definované na úrovni ako je to dnes GS BPM
 • Vybrané biznis služby budú budované ako SaaS služby, pričom primárnym konzumentom sú odborné útvary ŠÚ SR, a budú zároveň prístupné aj 3. subjektom (najmä povinné osoby)
 • V rámci zberu údajov budú vytvorené integrácie a APIs pre podnikateľské a iné subjekty
 • SPIS požiadavky - record management
 • Bude implementovaná kolaboračná platfoma, ktorá bude slúžiť na zaznamenávanie všetkých podnetov na ŠZ, ŠD a pod.
 • V rámci integrácie bude zabezpečená integrácia pre subjekty využívajúce služby na úrovni ich registrov
 • Štatistické procesy budú podporené prostredníctvom WF nástrojov
 • V rámci cieľového konceptu budú podporené aj riadiace a podporné procesy (v zmysle metodiky GAMSO)

Partnerom projektu je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý bude zabezpečovať z pohľadu riadenia projektu predovšetkým quality assurance.

V rámci projektu sa budú sledovať nasledovné merateľné ukazovatele:

 • P0050 Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dát - (+1)
 • P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy - (+1)

Navrhovaný národný projekt spadá do prioritnej osi PO7 OPII (Informačná spoločnosť) a prispieva k naplneniu špecifických cieľov:

 • 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
 • 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Miestom realizácie projektu bude celé územie Slovenska.

Štruktúra nákladov jednotného informačného systému štatistických údajov

Štruktúra nákladov JIS ŠÚ (ZIP - 180 kB)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Jednotn%C3%BD%20informa%C4%8Dn%C3%BD%20syst%C3%A9m%20%C5%A1tatistick%C3%BDch%20%C3%BAdajov%20(JIS%20%C5%A0U)Jednotn%C3%BD%20informa%C4%8Dn%C3%BD%20syst%C3%A9m%20%C5%A1tatistick%C3%BDch%20%C3%BAdajov%20(JIS%20%C5%A0U) Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠÚ) Z6_VLP8BB1A08J010QUDI477A2VA4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠÚ)