Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Politika kvality
Print Mail PDF TW FB WA

Politika kvality

Posledná aktualizácia: 01.07.2021 | Počet zobrazení: 86349

Politika kvality vychádza z poslania Štatistického úradu poskytovať kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby pri dôslednom dodržaní dôvernosti štatistických údajov s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov.

Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizika v ich rozhodovacích procesoch a tak podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovania úrovne Slovenskej republiky ako súčasti EÚ. Poslanie je formulované v stratégii rozvoja Štatistického úradu SR.

V zmysle poslania Štatistického úradu je politika kvality založená na týchto zásadách:

 • zákazníci
  Slúžime celej občianskej spoločnosti a ctíme si svojich zákazníkov. Základom existencie Štatistického úradu Slovenskej republiky sú používatelia a ich dôvera k produkovaným štatistickým údajom. Spoločným menovateľom všetkých aktivít, ktoré vykonáva Štatistický úrad SR, je hodnovernosť a orientácia na uspokojenie vyslovených i očakávaných potrieb externých a interných používateľov štatistických produktov, na zveľaďovanie ich spokojnosti pri dodržovaní nestrannosti v zmysle základných princípov štátnej štatistiky a európskych štandardov a noriem.
 • dodávatelia údajov
  Štatistický úrad SR je nezávislá inštitúcia, nepodliehajúca vonkajším tlakom pri zverejňovaní štatistických výsledkov a ktorá všetkým dodávateľom štatistických údajov garantuje ochranu dôvernosti ich údajov systémom vzájomne prepojených legislatívnych, organizačných a technologických opatrení, ktorý zamedzuje úniku informácií. Od spravodajských jednotiek požadujeme údaje spravidla len v takých prípadoch, keď nie sú dostupné pre štatistiku z iných zdrojov, čo je jedným zo spôsobov ako znižovať spravodajskú záťaž. Vždy zvažujeme využitie údajov z administratívnych a iných existujúcich zdrojov.
 • otvorená, flexibilná informačno-znalostná inštitúcia
  Neustále zlepšujeme svoje činnosti ako predpoklad rastu znalostí inštitúcie a sme otvorení novým poznatkom a výzvam Európskeho štatistického systému, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
 • partneri
  Kvalitu možno dosahovať len v interakcii s národným a medzinárodným okolím Štatistického úradu SR. Pri dosahovaní svojich cieľov Štatistický úrad SR aktívne spolupracuje a komunikuje s vládou, orgánmi štátnej a verejnej správy, samosprávami, občanmi, podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektami, NBS, európskymi a svetovými medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, výskumnými a vzdelávacími inštitúciami.
 • vedenie
  Vedenie Štatistického úradu SR sa zaväzuje trvalo zlepšovať efektívnosť a účinnosť SMK s cieľom dosahovania excelentných výsledkov predchádzaním vzniku neželaných udalostí – rizík a ich riadením. Táto politika je zároveň rámcom pre vypracovanie cieľov kvality.
 • zamestnanci
  Zámery a ciele Štatistického úradu SR môžu úspešne realizovať len vysokokvalifikovaní a lojálni zamestnanci presadzujúci ciele organizácie a konajúci v jej prospech. Vytvárame podmienky pre ich neustály rozvoj a našu úspešnosť staviame na vysokej štatistickej profesionalite a integrite základných hodnôt inštitúcie.
 • V Bratislave, 30. 6. 2021
 • Alexander Ballek v. r.
 • predseda Štatistického úradu
  Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/key.documents/quality.policy Politika kvality Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872OA7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kľúčové dokumenty /Politika kvality