Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Manažment údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Print Mail PDF TW FB WA

Manažment údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Posledná aktualizácia: 20.05.2022 | Počet zobrazení: 17221

LOGO

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Kód projektu:
311071BWZ5
Názov projektu:
Manažment údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:
495 165,60 €
Dátum účinnosti zmluvy o NFP:
26.04.2022
Zmluva:
Zmluva

Stručný popis projektu:

Motiváciou Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) je zabezpečiť nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov.

Dôvodmi realizácie projektu je odstránenie chybovosti údajov v rámci Registra právnických osôb (ďalej len „RPO“) a potreba rozšírenia zverejňovaných otvorených dát. Kontrola kvality a čistenie aktuálnej bázy údajov, ktoré sú predmetom projektu je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné využívanie dát v praxi v rámci RPO.

V súčasnosti boli identifikované chybné zápisy v RPO, pochádzajúce zo zdrojových registrov. Predovšetkým ide o chyby v štruktúre údajov, neúplné údaje, chýbajúce údaje, logické chyby údajov, nesprávne formáty údajov, nesprávne číselníkové položky a pod. v zmysle Hodnotiacich správ Dátovej kancelárie MIRRI SR.

ŠÚ SR sprístupňuje čo najviac informácií v oblasti spravovaných dát. Na tento účel využíva API údaje v rámci uvedených registrov, resp. objektov evidencie sú poskytnuté na ďalšie strojové spracovanie. Tieto údaje nie sú aktuálne zverejnené ako otvorené dáta na data.gov.sk.

Momentálne neprebieha automatická oprava chybných a nesprávnych údajov zo strany zdrojových registrov. Pre efektívne riešenie chýb bude potrebné proces zápisu údajov do RPO upraviť tak, aby bolo možné údaje v zdrojových registroch upravovať na základe zistení a výstupov vychádzajúcich zo spracovania chýb prichádzajúcich do RPO.

Hlavným predpokladom úspešného zavedenia projektu do praxe je úprava legislatívy tak, aby bolo možné riešiť opravy údajov na základe podnetov z RPO. V zmysle súčasnej legislatívy nie je jednoznačne zadefinovaný proces úpravy údajov v zdrojových registroch na základe iniciatívy zo strany RPO.

Hlavnými aktivitami sú:

  1. Analýza a dizajn
  2. Implementácia a testovanie
  3. Nasadenie

Výstupy jednotlivých oblastí v rámci projektu budú nasledovné:

  • Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

Cieľom aktivity je identifikácia chýb, zaslanie notifikácie zdrojovému registru s požiadavkou o úpravu údajov a následné zabezpečenie správnosti údajov v RPO pri zápise zmenovej dávky zo zdrojových registrov. V aktivite budú nastavené procesy riadenia kvality dát v rámci celého životného cyklu údajov. ŠÚ SR bude minimálne raz ročne zverejňovať report o kvalite dát v rámci Registra právnických osôb aj vyhodnotenie voči požadovanej kvalite dát.

  • Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov

Otvorené dáta budú zverejnené v maximálnom možnom rozsahu a v ľahko dostupnej forme, zrozumiteľnej pre človeka, ako aj pre bežné počítačové programy. V rozsahu a počte sprístupňovaných údajov chce ŠÚ SR naďalej pokračovať a zvýšiť kvalitu takto poskytovaných dát. Cieľom aktivity je preto zvýšiť rozsah publikovaných údajov ŠÚ SR v celkovom počte 114 publikovaných objektov evidencie. Objekty evidencie určené pre automatizované publikovanie otvorených údajov predpokladáme v kvalite 3. Všetky datasety budú registrované v centrálnom katalógu otvorených údajov na data.gov.sk.

  • Dátová legislatíva

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie dátovej legislatívy ako podporného právneho základu pre možnosť implementácie projektu, t.j. zabezpečenie možnosti opravy chybných a nesprávnych údajov zo strany zdrojových registrov pre Register právnických osôb. Je potrebné vypracovať návrh na zmenu konkrétnych ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v záujme dosiahnutia “to be stavu” a jeho bezproblémovej aplikovateľnosti v realizačnej fáze projektu a pre každú realizovanú aktivitu A1 a A5 v projekte, a to v rozsahu konkrétnych objektov evidencie obsiahnutých v realizovanom projekte.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/management_RPO Manažment údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Z6_VLP8BB1A0G8N0060OIQL10HGB5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Manažment údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci