Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kódex postupov pre európsku štatistiku
Print Mail PDF TW FB WA

Kódex postupov pre európsku štatistiku

Posledná aktualizácia: 14.12.2023 | Počet zobrazení: 91983

Kódex postupov pre európsku štatistiku

(revidovaná verzia 2017)

Kódex postupov pre európsku štatistiku

Kódex postupov pre európsku štatistiku je základom spoločného rámca kvality Európskeho štatistického systému. Je samoregulačným nástrojom a vychádza zo 16 zásad, ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a štatistických výstupov. Súbor ukazovateľov najlepších postupov a noriem pre jednotlivé zásady poskytuje usmernenia a referenčné kritériá pre preskúmavanie vykonávania kódexu postupov, čím sa v rámci Európskeho štatistického systému zvyšuje transparentnosť.

Štatistické orgány, medzi ktoré patria štatistický orgán Európskej únie (Eurostat), národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, sa zaväzujú, že budú dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku.

Nezávislý poradný výbor, Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky1 (ESGAB, grémium) poskytuje prehľad o Európskom štatistickom systéme v súvislosti s vykonávaním kódexu postupov. Grémium každoročne analyzuje vykonávanie kódexu postupov štatistickým orgánom Európskej únie (Eurostat) a európskym štatistickým systémom ako celkom a poskytuje poradenstvo týkajúce sa primeraných opatrení na uľahčenie vykonávania kódexu postupov, jeho komunikácie používateľom a poskytovateľom údajov, ako aj jeho prípadnej aktualizácie.

Toto vydanie z roku 2017 je druhou revíziou kódexu postupov pôvodne prijatého v roku 2005. Cieľom je reagovať na posledné zmeny a inovácie v rozvoji, tvorbe a šírení oficiálnych štatistík v európskom štatistickom systéme i mimo neho, medzi ktoré patria nové zdroje údajov, využívanie nových technológií, modernizácia právneho rámca a výsledky partnerských preskúmaní týkajúcich sa vykonávania kódexu postupov.

Prijatý Výborom pre Európsky štatistický systém 16. novembra 2017

Zásady Kódexu postupov pre európsku štatistiku - prehľad

Inštitucionálne prostredie

Inštitucionálne a organizačné faktory majú zásadný vplyv na účinnosť a dôveryhodnosť štatistického orgánu, ktorý rozvíja, tvorí a šíri európsku štatistiku. V tejto súvislosti ide o zásady:

  • odborná nezávislosť, koordinácia a spolupráca, oprávnenie na zber údajov, primeranosť zdrojov, záväzok ku kvalite, štatistická dôvernosť, nestrannosť a objektivita.

Štatistické procesy

V štatistických procesoch, ktoré štatistické orgány používajú na rozvoj, tvorbu a šírenie európskych štatistík, sa v plnej miere dodržiavajú európske a iné medzinárodné normy, usmernenia a osvedčené postupy, pričom sa neustále vynakladá snaha o inovácie. Dôveryhodnosť štatistiky zvyšuje dobrá povesť v oblasti kvalitného riadenia a efektívnosti. V tejto súvislosti ide o zásady:

  • správna metodika, vhodné štatistické postupy, zamedzenie nadmernej záťaži respondentov a efektívnosť vynaložených nákladov.

Štatistické výstupy

Dostupné štatistiky spĺňajú potreby používateľov. Štatistiky zodpovedajú európskym normám kvality a slúžia potrebám európskych inštitúcií, vlád, výskumných ústavov, podnikov a širokej verejnosti. Kvalita výstupov sa meria podľa zásad štatistických výstupov:

  • relevantnosť, presnosť a spoľahlivosť, včasnosť a časová presnosť, koherentnosť a porovnateľnosť, prístupnosť a zrozumiteľnosť.


/wps/portal/ext/aboutus/key.documents/code.of.practise Kódex postupov pre európsku štatistiku Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872OP0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kľúčové dokumenty /Kódex postupov